Doen private ziekenhuizen het beter dan publieke ziekenhuizen in de Europese Unie?

Verschillende Europese landen bieden in toenemende mate zorg in private ziekenhuizen aan. Het aanbieden van private zorg zou leiden tot een betere toegankelijkheid, betere kwaliteit en efficiëntere zorg. Maar is dit ook zo? Hoe zit het eigenlijk met de relatieve prestaties van private ziekenhuizen in vergelijking met publieke ziekenhuizen?
Met dit onderzoek brengen de onderzoekers in kaart of private ziekenhuizen efficiënter, kwalitatief beter en toegankelijker zijn dan publieke ziekenhuizen in de Europese Unie.

Lees verder…

Burgerparticipatie als intern twistpunt voor zorgorganisaties

Veel partijen onderschrijven het belang van burgerparticipatie in de langdurige zorg. Tegelijkertijd leidt de daadwerkelijke implementatie ervan vaak tot discussie: waarover moet burgerparticipatie precies gaan? Hoever reikt de rol van burgers? In dit artikel zoeken we uit wat precies de spanningsvelden zijn bij het streven naar burgerparticipatie van een aanbieder in de ouderenzorg en hoe betrokkenen hiermee omgaan.

Lees verder…

Betere zorg tegen minder kosten: Evaluatie van gespecialiseerde fysiotherapie via ParkinsonNet

Grootschalig retrospectief onderzoek van CZ naar declaratiedata van Parkinsonpatiënten bevestigt dat gespecialiseerde fysiotherapie leidt tot minder botbreuken, minder sterfte en 11 miljoen aan besparingen. De maatschappelijke businesscase voor ParkinsonNet ziet er daarmee goed uit.

Lees verder…

De rol van artsen(organisaties) bij het beheersen van de kosten van de zorg

Artsen kunnen een belangrijke rol spelen in de beheersing van de zorguitgaven door zich te richten op zorg die waarde toevoegt voor de patiënt en zorg die dat niet doet uit te sluiten. De mate waarin artsen zich verantwoordelijk voelen voor het beheersen van de kosten - Financial stewardship - is echter nauwelijks vastgesteld. In dit artikel presenteren we de resultaten van een pilotsurvey waarmee we het financial stewardship onder artsen hebben vastgesteld.

Lees verder…

Uitgavengroei niet-gecontracteerde GGZ en wijkverpleging

een inventarisatie op basis van Zvw-declaraties 2014-2017

Het Talma Instituut deed onderzoek naar kostenverschillen tussen gecontracteerde en niet-gecontracteerde zorgaanbieders per patiënt en naar toegankelijkheidsverschillen tussen gecontracteerde en niet-gecontracteerde psychiaters en wijkverpleegkundigen.

Lees verder…

Nieuwsbrief Celsus academie en Talma instituut december 2017

In deze laatste editie van 2017 allereerst een voorproefje van de omslagen van de boekenreeks rond het thema betaalbare zorg zoals die in april 2018 uitkomt.

Verder leest u ● over kenmerken en zorggebruik van patiënten met de hoogste zorgkosten ● hoe wijkverpleegkundigen integratie in praktijk brengen ● over publieke, private en non-profit-aanbieders van Europese verzorgingstehuizen ● de bevindingen uit de tweede Talmabijeenkomst over zorgbundels ● over het promotieonderzoek van Luc Hagenaars: hoe verhouden collectieve functies in zorgsytemen zich tot betaalbare zorg? Inclusief twee publicaties, een over administratieve lasten van OECD landen en een over beleidspatronen in suiker-, vet- en frisdranktaks over de wereld ● tot slot een publicatie die laat zien dat het publiceren van uitkomsten maar beperkt effect heeft op keuzegedrag van patiënten bij reageerbuisbevruchtingen.

Open de nieuwsbrief.

VBHC Thinkers Magazine Christmas Edition - Making Value-Based Contracting work on a large scale

Interview met Dr. Eric van der Hijden over value-based contracteren in de zorg.
Download het magazine via de website van Value Based Healthcare Center Europe (naar beneden scrollen op de homepage). Het interview 'Making Value-Based Contracting work on a large scale' is te vinden op bladzijde 26.

Administratieve lasten: hoe en waarom verschilt dit tussen OECD landen en typen zorgstelsels?

Administratie is een belangrijk onderdeel van zorgstelsels. Het belang kan toenemen doordat vraag en aanbod in de zorg complexer wordt, maar gek genoeg krijgt dit onderwerp relatief weinig aandacht in de academische gemeenschap. Daarom vergeleken wij hoe administratieve lasten verschillen tussen OECD landen en typen zorgstelsels.

Lees verder…

Hoe wijkverpleegkundigen integratie in praktijk brengen

Wijkverpleegkundigen worden in het huidige zorgstelsel gezien als ‘spin in het web’ van geïntegreerde zorg: zij komen bij cliënten thuis, zien wat er daar speelt, leveren zorg en wanneer nodig betrekken zij de juiste andere partijen bij de zorg voor de cliënt. Of samenwerking tussen partijen betrokken bij geïntegreerde zorg altijd goed verloopt, is echter nog maar de vraag. Talma-onderzoekers Anna Schonewille en Yvonne La Grouw hebben deze vraag in een verkennend onderzoek beantwoord door 36 blogs, geschreven door twee wijkverpleegkundigen, te analyseren.

Lees verder…

Verzorgingstehuizen voor oudere Europeanen: publieke, private en non-profit-aanbieders

Nu mensen langer leven, neemt de behoefte aan betaalbare zorg van hoge kwaliteit onder de Europese bevolking toe. In de afgelopen tien jaar is er een uitbreiding van de particuliere sector in termen van het aantal zorgcentra en het aantal bedden dat ze bieden. Deze toename heeft plaats in een context van afnemende of zeer trage groei van dienstverlening door publieke verzorgingstehuizen. Dit rapport beschrijft onderzoek naar de diensten van de publieke en private sector, hoe ze verschillen in de diensten die zij leveren op het gebied van kwaliteit, toegankelijkheid en efficiëntie van de dienstverlening.

Lees verder…

Gewoon even kijken of ik nog gezond ben. Ervaringen met health checks

Nederlanders die een health check hebben gedaan, hebben positieve ervaringen. Health checks werden vooral gebruikt als geruststelling en hebben geen consequenties voor gedrag of leefstijl. Gebruikers kijken nauwelijks kritisch naar de health checks of de resultaten ervan. Dit blijkt uit een interviewstudie van de Celsus academie van het Radboudumc naar de ervaringen van gebruikers van health checks.

Lees verder…

Kenmerken en zorggebruik van patiënten met de hoogste zorgkosten

De top 1% van de mensen met hoogste zorgkosten is verantwoordelijk voor bijna een kwart van de zorgkosten, de top 5% voor bijna de helft van de kosten. Dit roept de vraag op wie deze veelgebruikers van zorg zijn: Welke zorg gebruiken zij en is het mogelijk om de zorg voor deze patiënten te verbeteren? Recent publiceerden wij hierover in BMJ Open en in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde.

Lees verder…

Het succes van ParkinsonNet over onze landsgrenzen heen

ParkinsonNet is een innovatie met lage kosten om de zorg voor patiënten met de ziekte van Parkinson te optimaliseren. ParkinsonNet werd in 2004 ontwikkeld als een netwerk van fysiotherapeuten in verschillende regio's in Nederland. Inmiddels heeft het netwerk een nationaal bereik, met 70 regionale netwerken en ongeveer 3.000 speciaal opgeleide professionals uit 12 disciplines en spreidt de formule zich uit naar andere landen waar het dient als een model voor succesvolle en schaalbare, maar zuinige innovatie.

Lees verder…

Nieuwsbrief Celsus academie en Talma instituut oktober 2017

In deze derde nieuwsbriefeditie van 2017 leest u ● over de bijdrage aan een zorgparagraaf in het regeerakkoord ● in hoeverre huisartsen kostenbeheersing als onderdeel van hun professie zien ● wat het effect van de hogere eigen bijdrage in 2012 was op het zorggebruik in de ggz ● over het averechtse effect van het samenwerkingsmodel voor ziekenhuizen en het medisch-specialistisch bedrijf ● hoe het Nederlandse zorglandschap als inspiratiebron kan dienen voor Belgische zorghervormingen ● over de verbetercultuur van het Virginia Mason hospital ● hoe medisch specialisten nog kunnen deelnemen aan de cursus betaalbaarheid en kwaliteit van de zorg ● hoe Steven Noorlander waarde toe wil voegen aan de zorg voor kwetsbare ouderen en hoe Yvonne La Grouw onderzoekt hoe besturing van de zorg vorm krijgt in de praktijk van organisatie(s).

Open de nieuwsbrief.

Ziekenhuis en medisch-specialistisch Bedrijf: De averechtse effecten van het ‘samenwerkingsmodel’

Afgelopen maanden is onderzoek gedaan binnen een ziekenhuis naar de uitwerking van het ‘samenwerkingsmodel’, voortkomend uit de integrale bekostiging, op het sturen op doelmatige, integrale en kwalitatieve zorg. Het kwalitatieve onderzoek gaf zicht op de zienswijzen van de verschillende betrokkenen op deze nieuwe samenwerkingsconstructie.

Lees verder…

Het effect van de hogere eigen bijdrage in 2012 op het zorggebruik in de ggz

Begin 2012 werd een hogere eigen bijdrage voor de ggz ingevoerd. Onderzoek van bijna  anderhalf miljoen behandelrecords in de periode 2010-2012 laat zien dat deze verhoging leidde tot een afname in zorggebruik bij mensen met zowel ernstige als milde aandoeningen. Dit effect was groter bij de lagere inkomensgroepen. Tegelijkertijd was er een toename te zien in inzet van onvrijwillige opnames en acute geestelijke zorg. Dit artikel laat zien hoe de extra kosten die met deze toename samenhangen de eerdere besparingen lijken te overtreffen.

Lees verder…

Zien huisartsen kostenbeheersing als onderdeel van hun beroep?

De huisarts als poortwachter wordt geacht onnodige (dure) zorg in het ziekenhuis te voorkomen. Een belangrijk facet van de poortwachterfunctie is kostenbewustzijn onder huisartsen en het rekening houden met kosten bij behandelbeslissingen. De Celsus academie heeft deze beide facetten van Physician Stewardship in tien landen onderzocht. Wij vonden grote verschillen tussen landen op deze indicatoren. Nederland scoorde gemiddeld in vergelijking met andere landen.

Lees verder…

Organisatie Nederlandse zorg: spreiding en/of concentratie?

Onlangs verscheen het rapport ‘Benodigde ziekenhuiscapaciteit in 2025 en criteria voor aanbodbeheersing van complexe kankerchirurgie, radiotherapie en materniteit’ dat werd geschreven door het Federaal Kenniscentrum voor de gezondheidszorg in België (KCE). Onderzoekers van de Celsus academie schreven voor dit rapport een hoofdstuk over het Nederlandse zorglandschap. Meer specifiek hoe de concentratie van complexe zorg en de spreiding van planbare/gestandaardiseerde zorg in Nederland georganiseerd wordt, opdat België lering kan trekken uit onze ervaringen voor de hervorming van hun zorgsysteem.

Lees verder…

De suiker-, vet- en frisdranktaks: beleidspatronen van over de hele wereld

Wereldwijd is de aandacht voor het extra belasten van ongezond voedsel en suikerhoudende dranken de laatste jaren in sneltreinvaart toegenomen. Zulke belastingmaatregelen werden vooralsnog met name ingezet bij alcohol en tabak, maar ze worden inmiddels steeds vaker ingezet voor ongezond voedsel en suikerhoudende dranken.Omdat er nog erg weinig inzicht is in de factoren die van invloed zijn op een succesvol beleid hebben onderzoekers een overzicht gemaakt van de beleidsinhoud en -context in 13 casussen.

Lees verder…

Nieuwsbrief Celsus academie en Talma instituut juni 2017

In deze Celsus-Talma nieuwsbrief het verslag van de jaarlijkse conferentie die op 8 juni werd gehouden ● twee projecten op het gebied van integrale zorg ● de resultaten van de 11e IHP survey van The Commonwealth Fund ● twee rapporten 'doelmatige innovaties in de zorg' en 'Eerste verkenning effecten hoofdlijnennakkoorden' ● medisch specialisten delen hun ervaringen met de online cursus 'Betaalbaarheid en Kwaliteit van de Zorg' ● het boek 'Tussen volksverzekering en vrije markt' is nu te downloaden ● rapportage over de validatie en betrouwbaarheid van de behandelindex fysiotherapie. ● internationale reacties op een nieuwe visie over medicalisering en overdiagnose die we eind 2016 publiceerden.

Open de nieuwsbrief.

Behandelindex fysiotherapie is valide en betrouwbaar

Kwaliteit, betaalbaarheid en de toegankelijkheid zijn de belangrijkste issues van het zorgstelsel, en daarmee ook die van de fysiotherapeutische zorg. Transparantie speelt hierbij een belangrijke rol. Een instrument voor is het in beeld brengen van de praktijkvariatie in de fysiotherapeutische zorg is de behandelindex fysiotherapie. Samenwerkende zorgverzekeraars hebben een uniforme rekenmethode ontwikkeld waarmee fysiotherapiepraktijken niet langer geconfronteerd worden met meerdere, soms verschillende, rapportages over hun behandelintensiteit. Deze nieuwe methode wordt in dit rapport onderzocht op validiteit, betrouwbaarheid en geschiktheid voor gebruik.

Lees verder…

Doelmatige innovatie in de zorg

Onderdeel van het IBO Innovatie in de zorg

Het rapport ‘doelmatige innovatie in de zorg’ is geschreven in opdracht van het Ministerie van Financiën ter ondersteuning van het Interdepartementaal BeleidsOnderzoek (IBO) ‘Innovatie in de zorg’. De centrale vraagstelling van de IBO was: Wat is het meest effectieve overheidsbeleid om de totstandkoming van doelmatige innovaties in de zorg en de implementatie daarvan te bevorderen? Ter ondersteuning van de IBO werkgroep hebben we een literatuuronderzoek uitgevoerd over dit onderwerp. In het rapport gaan we in op de relatie tussen innovatie en zorgkosten, en welke rol doelmatigheid nationaal en internationaal speelt bij de toelating van innovaties tot het verzekerde pakket;

Lees verder…

Eerste verkenning effecten hoofdlijnenakkoorden

Bijlage 4 van het eindrapport ‘Zorgen voor gezonde groei’

In opdracht van het Ministerie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport is het rapport ‘Eerste verkenning effecten hoofdlijnenakkoorden (hla’s)’ geschreven en opgenomen als bijlage 4 van het Eindrapport ‘Zorgen voor gezonde groei’ van de Technische werkgroep Beheersinstrumentarium Zorguitgaven.
In deze verkenning werden interviews met bestuurders en directeuren van zorgaanbieders gevoerd. Zij staan als het ware tussen alle partijen die gezamenlijk de hla’s hebben getekend, en hebben zo een goed beeld van de effecten van de hla’s en de inspanningen die partijen hebben geleverd. Het doel van dit onderzoek was niet om na te gaan welke specifieke afspraken uit de hla’s al dan niet zijn nagekomen, maar om een eerste indruk van de effecten te krijgen.

Lees verder…

Tussen volksverzekering en vrije markt

Verzekering van zorg op het snijvlak van sociale verzekering en gezondheidzorg 1880-2006

De Nederlandse verzorgingsstaat is uniek door zijn private basisverzekering en AWBZ. In dit boek wordt door de bril van de voorziening van het ziekterisico naar de geschiedenis van de verzorgingsstaat gekeken. Sociale verzekering en gezondheidszorg lijken gescheiden domeinen, maar worden verbonden door de verzekering van het risico van ziekte en zorg. De auteurs gaan in op vragen als: wat is de samenhang tussen behoefte aan verzekering, debat, wetgeving en het effect van verzekering van risico’s? Hoe wordt de structuur van zorg beïnvloed door de keuze voor private of publieke regeling van deze verzekeringen? Hoe krijgt de uitvoering van verzekering van zorg en sociale verzekering vorm in samenhang met visies op staat en maatschappelijk middenveld?

Lees verder…

Internationale reacties op nieuwe visie medicalisering en overdiagnose

In het artikel ‘Medicalisation and Overdiagnosis: What Society Does to Medicine’ bieden de auteurs een nieuwe kijk op de invloed van de samenleving en de maatschappelijke context op de geneeskunde, in het bijzonder op medicalisering en overdiagnose. Doorgaans wordt de relatie andersom gelegd waardoor de invloed van de samenleving op de geneeskunde onderbelicht blijft.

Lees verder…

10 jaar zorgverzekeringswet: wat is er bereikt en hoe moet het verder?

Het digitale magazine over 10 jaar Zvw behandelt de invalshoeken van de patiënt, de bestuurder, de bankier, de overheid, de verzekeraar (en ex-minister) en de huisarts. Hoe zou de zorg zich de komende jaren moeten ontwikkelen? De redactie van tijdschrift KiZ maakte de balans op. Met bijdrage van onze Celsus collega's '10 jaar Zvw: zijn de ambities waargemaakt?' Joost Wammes, Wieteke van Dijk, Patrick Jeurissen.

Lees verder…

Nieuwsbrief Celsus academie en Talma instituut maart 2017

In deze gezamenlijke Celsus-Talma editie allereerst de aankondiging van ons jaarlijkse congres op 8 juni 2017. We vervolgen met gezocht: innovators in de zorg ● een oplossing voor betere schattingen van de eigen bijdrage bij keuze behandeling ● rapport over de grenzen en mogelijkheden in selectieve contractering ● overzicht van beschikbare opties om zorgkosten te reduceren ● publicaties over indicatiestelling en hoe die bijdraagt aan gelijke toegang tot zorg ● het boek over de geschiedenis van een Alkmaars ziekenfonds vanaf 1923 dat onlangs is verschenen ● verslag van bijeenkomsten over populatiebekostiging Kinzigtal - bundled payments en de winteracademie ● tot slot alle media-uitingen, een blog en de agenda.

Open de nieuwsbrief

 

Trouw, 15 maart 2017 – Populariteit van verzekeraars in de politiek

Als een politicus op campagne roept dat zorgverzekeraars terug hun hok in moeten, hoeft hij zich zelden nader te verklaren. De afkeer van deze organisaties is zo wijdverbreid, dat instemmend geknik zijn deel is. Waarom hebben we zo’n hekel aan zorgverzekeraars? Karel-Peter Companje, historicus zorgfinanciering en als adviseur verbonden aan de Celsus academie, wordt onder andere geïnterviewd over de rol van de zorgverzekeraar.

Lees het Volledige artikel

Reduceren van de zorgkosten: veel opties, weinig evaluaties

In deze beleidsbriefing presenteren we de huidige stand van de wetenschap over de effecten van beleid om de zorgkosten te beheersen. Dit doen we door eerst alle bekende literatuur over beheersingsmogelijkheden voor beleid in kaart te brengen, en vervolgens laten we zien welke beleidsmaatregelen effectief zijn geïmplementeerd. Een vergelijking tussen de twee literatuurstudies laat zien waar de blinde vlekken zitten en waar meer onderzoek nodig is, maar ook welke maatregelen kansen bieden voor de Nederlandse context.

Lees het volledige rapport

Indicatiestelling langdurige zorg draagt bij aan gelijke toegang tot zorg

Het Nederlandse systeem voor indicatiestelling garandeert gelijke toegang voor patiënten met behoefte aan institutionele langdurige zorg. Hiermee neemt Nederland een unieke positie in ten opzichte van de meeste Westerse landen. Zo luidde de conclusie van een recent onderzoek dat onlangs werd gepubliceerd in Health Economics, een gerenommeerd gezondheidseconomisch tijdschrift.

Lees verder…

NEJM Catalyst, 1 maart 2017 - Going Dutch: Using Social Capital in Health Care

In deze blog Post houden Marit Tanke en Thomas H. Lee een pleidooi voor de inzet van sociaal kapitaal om te komen tot duurzame zorgsystemen van hoge kwaliteit die de toename van patiënten met complexe problematiek op kunnen vangen. Ze illustreren dit met drie Nederlandse initiatieven in de zorg.

Lees het volledige artikel

NTvG, 24 februari 2017 - Het verplicht eigen risico beter benutten

Bijbetalen, kostenbewustzijn vergroten of kiezen voor kwaliteit

In de aanloop naar de verkiezingen van 15 maart 2017 was in 2016 al duidelijk dat het ‘verplicht eigen risico’ (VER) een belangrijk vraagstuk zou zijn. Het VER was daarom in 2016 al een centraal thema van de onderzoeksgroep “samen kiezen voor gepaste zorg” wat leidde tot een discrete choice experiment met leden van het Zorgpanel van de Patiëntenfederatie.  Eric van der Hijden schreef een opinie artikel in het Nederlands Tijdschrift voor geneeskunde (NTvG) over alternatieve invullingen van het VER.

Lees verder…

Grenzen en mogelijkheden van selectieve contractering in de zorg

De Zorgverzekeringswet uit 2006 biedt ruimte voor selectieve zorginkoop maar dit wordt in Nederland slechts beperkt toegepast. In dit rapport onderzoeken we de grenzen aan en mogelijkheden van selectieve inkoop. Dit doen we door de verzekeraar-aanbieder relatie nader te bestuderen binnen het contracteringsproces van het Amerikaanse Medicare Advantage (MA) programma, een verzekeringsvorm waarmee in de VS al zo’n dertig jaar ervaring is opgedaan.

Lees verder…

Sociale Vraagstukken, 10 februari 2017 - Decentralisaties kunnen zorgongelijkheid verkleinen

De vrees is dat door de zorgdecentralisaties juist de kwetsbaarste groepen minder hulp krijgen.  Ervaringen tonen eerder het tegendeel aan, concluderen Fleur Thomese en Barbara Da Roit op basis van onderzoek naar de invoering van de Wmo in 2007. Hun bevindingen in een publicatie van het sociaalwetenschappelijke tijdschrift Mens & Maatschappij zijn nu voor een breder publiek toegankelijk gemaakt via de website van Sociale vraagstukken.

Lees verder…

NtvG, 10 februari 2017 - ‘Repeal Obamacare: a wicked problem’

Marit Tanke en Dorien Zwart gaan in op de verordening van Trump om de financiering van ‘Obamacare’ te bemoeilijken met ‘alles wat binnen de wet mogelijk is’. Wat willen Trump en de Republikeinen met Obamacare en wat zou dit kunnen betekenen?

Lees het volledige artikel

De Hofvijver, 30 januari 2017 - Betaalbare zorg: blijft ‘minder’, ‘meer’ geld houdbaar?

In aanloop naar de verkiezingen stelt bijzonder hoogleraar Betaalbaarheid van de zorg Patrick Jeurissen van het Radboudumc kritische vragen bij de betaalbaarheid van de zorg op lange termijn.
Deze publicatie is verschenen in de januari nieuwsbrief ‘de Hofvijver’ van het Montesquieu Instituut.

Lees meer

Eurofound, 27 januari 2017 - Grotere rol voor particuliere sector in ziekenhuiszorg?

De auteurs gaan in dit rapport van het Eurofound in op de rol en de bijdrage van private (winstgeoriënteerde en niet op winstgeoriënteerde) ziekenhuizen in de Europese Unie. Ze brengen de omvang van private ziekenhuizen in Europa in kaart, beschrijven de drijvers achter deze ontwikkeling en verwoorden de standpunten van de verschillende belanghebbenden.

Lees verder…

ESB Zorgstelsel, Ab Klink et al, 12 januari 2017 – Lessen uit de CPB-beoordelingen van de zorg

Aan de vooravond van nieuwe calculaties leert de weging van doelmatigheidsmaatregelen in de zorg tussen 2003 en 2012 van het CPB ons dat volledige beheersing van de zorgkosten via het ­pakket niet kan, volumeprikkels aanbod stimuleren én overstimuleren en dat aanbieders die passende zorg aanbieden zich financieel in de vingers kunnen snijden …

Lees meer

Nieuwsbrief Celsus academie en Talma instituut december 2016


In deze gezamenlijke Celsus-Talma editie een update van het afgelopen kwartaal met ● Online cursus medisch specialisten en AIOS geaccrediteerd ● Projecten over spiegelinformatie en bundled payments in de etalage ● Nieuwe medewerkers - wat doen zij? Christiaan Schakel - Maarten Vink en Ike Schagen ● Publicaties over de Beter-Niet-Doen-lijst en de impact van de samenleving op medicalisering en overdiagnose ● Blog over internationale zorgmythes, wat is waar? ● En de agenda.
Tot slot attenderen we u graag op de nieuwe domeinnaam van ons gedeelde kennisportaal celsustalma.nl.

Open de nieuwsbrief.

Invloed van de samenleving op medicalisering en overdiagnose, een nieuw perspectief

In dit artikel bieden we een nieuwe kijk op de invloed van de samenleving en de maatschappelijke context op de geneeskunde, in het bijzonder op medicalisering en overdiagnose. Doorgaans wordt de relatie andersom gelegd waardoor de invloed van de samenleving op de geneeskunde onderbelicht blijft. Meer weten?

Lees het volledige artikel Medicalisation and Overdiagnosis: What Society Does to Medicine
Door Wieteke van Dijk, Marjan J. Faber, Marit A.C. Tanke, Patrick P.T. Jeurissen, Gert P. Westert.
International Journal of Health Policy and Management (IJHPM), Article 2, Volume 5, Issue 11, November 2016, Page 619-622

 

Waarden van burgers over vruchtbaarheidsbehandelingen in het verzekerde pakket

Bij de afwegingen welke zorg wel en welke zorg niet moeten worden vergoed wordt veel belang gehecht aan de mening van burgers. Maar hoe krijg je inzicht in de mening van burgers?
In dit project hebben wij onderzocht of de Q-methode een geschikte tool hiervoor is.

Lees verder…

Te arbeiden aan een mooie zaak

Het boek ‘Te arbeiden aan een mooie zaak’ beschrijft de geschiedenis van de ‘Onderlinge Verzekering van Roomsch-Katholieken tot Verpleging van Zieken in het Sint Elisabethgesticht (later Ziekenhuis) te Alkmaar’ (RKV)’ vanaf 1923. Dus ook van voor en na 1941, toen, onder invloed van de Duitse bezetter, het ziekenfonds zijn intrede deed ...

Lees verder…

Wanneer ‘niets doen’ de beste behandeling is

Niets doen is bij veel medische problemen de beste keuze, maar de ervaring leert dat er vaak onnodig wordt behandeld. Dit is het uitgangspunt van de beter-niet-doen-lijst (BND-lijst), zoals die is ontwikkeld door onderzoekers van IQ healthcare. De beter-niet-doen-lijst bevat 1366 verrichtingen waarvan vast staat dat deze geen gezondheidswinst opleveren en zelfs schade kunnen veroorzaken. Afzien van deze verrichtingen maakt de zorg in ieder geval effectiever en mogelijk ook goedkoper.

Lees verder…

De Actuaris, 24-2: Zorg - De opinie van Patrick Jeurissen

Interview met Patrick Jeurissen over de mogelijkheden onze zorg betaalbaar te houden.

Lees hier het hele interview.

NRC, Kim Bos & Floor Rusman, 21 november 2016 - Geen geld voor de dokter.

Xander is geciteerd in een artikel van het NRC over zorgmijden en het eigen risico.
Lees het volledige artikel

Belangrijkste ontwikkelingen Nederlands ‘vergrijzingsbeleid’

Dit rapport identificeert de meest prominente en noemenswaardige beleidsontwikkelingen van de afgelopen vijf jaar in Nederland omtrent “active and healthy ageing”. Het betreft een update van de Nederlandse RIS (Regional Implementation Strategy) van het MIPAA (Madrid International Plan of Action on Ageing) over het nationale ouderenbeleid, aan het United Nations Economic Commission for Europe (UNECE).

Lees verder…

NRC, Floor Rusman, 12 november 2016 - Is sleutelen aan de eigen bijdrage de oplossing?

Xander Koolman is geciteerd over het gebruik van doorleverplicht bij budget overschrijding door verzekeraars om kwalitatief hoogwaardige en doelmatige zorg in te kopen.
Lees het volledige artikel

The economist, 9 november 2016 - Building a new ecosystem of care:

lessons from experiments in value-based healthcare

Experts on Value-based healthcare (VBHC), among them Patrick Jeurissen. VBHC represents a seismic shift in the healthcare system as we know it. This move from a supply-driven model to a more patient-centered system based on the outcome of treatments as opposed to the volume of services has already been tested in varying degrees around the world, though challenges to its full deployment remain. 
Watch the full video

BNR nieuwsradio, 7 november 2016 - Zorg betaalbaar houden

Harmke Pijpers interviewt Patrick Jeurissen, bijzonder hoogleraar betaalbaarheid van de zorg, en Arno Rutte, Tweede Kamerlid voor de VVD voor het programma BNR Beter.
Beluister de uitzending.

MSD BETER 39, 4 november 2016 - “Kijken naar de échte waarde van zorg”

Een betaalbare oplossing voor alsmaar toenemende zorgbehoeften: dat was het centrale thema van de oratie, die professor Patrick Jeurissen in juni 2016 uitsprak bij zijn inauguratie als hoogleraar Betaalbaarheid van Zorg aan het Radboudumc in Nijmegen. Beter sprak met hem over betaal-baarheid, doelmatigheid én dure geneesmiddelen.
Lees het volledige artikel.

NRC, Jeroen Wester, 4 november - U wordt zo spoedig mogelijk geholpen: volgend jaar

Xander Koolman is geciteerd over het gebruik van doorleverplicht bij budget overschrijding door verzekeraars om kwalitatief hoogwaardige en doelmatige zorg in te kopen.
Lees het volledige artikel

Kamerbrief, 3 november 2016 - Kamerbrief over prijstransparantie in de ziekenhuiszorg

Xander Koolman was gevraagd om als wetenschappelijke expert deel te nemen aan de expertbijeenkomst van VWS, betreffende het vergroten van de transparantie in ziekenhuistarieven. Voortkomend uit deze bijeenkomst is de kamerbrief opgesteld. In de kamerbrief wordt de NZa gevraagd om de prijsgegevens van de curatieve zorg stapsgewijs meer transparanter te maken.
Lees de volledige brief

Leeuwarder Courant, 26 oktober 2016 - Onderhandelen over rug patiënten

Opinie stuk: Het Nij Smellinghe ziekenhuis in Drachten hanteert een patiëntenstop als instrument om de handelspositie tegenover de verzekeraars te versterken.
Lees het volledige artikel

De Telegraaf, Thijs Rösken, 22 oktober 2016 - Plicht ziekenhuizen op losse schroeven

Xander Koolman is geciteerd betreffende het gebruik van een patiëntenstop als onderhandelingsstrategie voor ziekenhuizen.
Lees het volledige artikel

Financieel Dagblad, 18 oktober 2016 - Politiek moet zorg doelmatiger maken als ze deze betaalbaar wil houden.

Opinie. Om de zorg ook in de toekomst betaalbaar te houden zijn vrijwel alle politieke partijen op zoek naar geschikte maatregelen. Toch  wil men het basis pakket vergroten en het  eigen risico verkleinen, wat extra geld kost.  Onderzoek laat mogelijkheden zien om dit geld deels te verdienen met doelmatigere zorg.
Lees het volledige artikel

Nieuwsbrief Celsus academie september 2016

Onderwerpen in deze september editie zijn ● uitdagingen van de Europese ziekenhuissector ● evaluatie pilot online cursus medisch specialisten en AIOS ● uitkomstbekostiging, promotietraject van Floris Vlaanderen ● interview met prof. dr. Patrick Jeurissen in De Eerstelijns en overige media aandacht ● blog over bevindingen uit de 3-jaarlijkse Commonwealth Survey en tot slot de congressen die gepland staan.

Open de nieuwsbrief

De Psychiater, 9 september 2016 - Op weg naar een duurzame ggz

Een beleidsperspectief

In het themanummer ‘Maatschappelijk rendement van de psychiatrie’ deze bijdrage van Patrick Jeurissen, Bastian Ravesteijn, Richard Janssen en Marit Tanke.
Lees het volledige artikel

Uitdagingen van de Europese ziekenhuissector

Dit artikel bespreekt de uitdagingen van de Europese ziekenhuissector om betere zorg tegen lagere kosten te leveren. Beleid dat zich alleen richt op rationalisering van bedrijfsprocessen, zoals hervormingen van de bekostiging en privatisering van zorgaanbieders, zijn daarvoor waarschijnlijk onvoldoende en zullen worden beïnvloedt door gevestigde belangen.

Lees verder…

Evaluatie van het kennisprogramma van de Celsus academie 2016

Begin 2016 heeft de programmaleiding van de Celsus academie een externe commissie gevraagd dit kennisprogramma te evalueren en om aanbevelingen te doen voor de tweede helft van de programmaperiode. De commissie heeft aan de hand van de doelstellingen van het programma drie thema’s geformuleerd waarop het programma is geëvalueerd, te weten:
‐ Het onderzoek van Celsus naar de betaalbaarheid van de gezondheidzorg
‐ De verspreiding van inzichten en toepassing hiervan (kennisdisseminatie)
‐ De driehoeksverhouding VWS/Universiteit/Celsus
Deze rapportage omvat de bevindingen en aanbevelingen van de commissie.

Nieuwsbrief Celsus academie juli 2016

De Celsus academie in het tweede kwartaal van 2016 met ● De samenwerking met het Talma Instituut ● De oratie van prof. dr. Patrick Jeurissen ● De Celsus-Talma invitional conference (verslag & congresmaterialen) ● Burgers betrekken bij pakketbeslissingen (congresverslag & presentaties) ● Internationale vergelijking over regulering bij introductie van dure zorgvoorzieningen (rapport) ● Oplossingen voor meer doelmatigheid in de specialistische ggz (rapport) ● Florien Kruse, nieuwe promovenda 'Ondernemerschap in de zorg' ● Celsus in de media ● Publicatie over 45 jaar bezuinigingsmaatregelen ● Blog over lower-value services.

Open de nieuwsbrief

Oplossingen voor meer doelmatigheid in de specialistische ggz

Afgelopen jaren is er veel beleid ingezet op het doelmatiger behandelen van patiënten in kortdurende trajecten, in de basis‐ggz en via de POH ggz. In dit rapport wordt beschreven wat de mogelijkheden zijn voor het afschalen van de behandeltijd per patiënt in de specialistische ggz zonder verlies van effect van de behandeling.

Lees verder…

Hoe wordt de introductie van dure zorgvoorzieningen gereguleerd?

Een internationale vergelijking van instrumenten voor kostenbeheersing

Ongecontroleerde verspreiding van dure zorgvoorzieningen leidt tot aanzienlijke uitgaven. In dit rapport zijn de beheersinstrumenten vergeleken die landen inzetten om de introductie van dure zorgvoorzieningen te reguleren. Ongeacht het type zorgsysteem blijkt er noodzaak tot aanvullende regulering. Echter alleen in Engeland is er sprake van een integraal systeem voor dure voorzieningen. Evaluatie van de kwaliteit en effectiviteit van voorzieningen blijken in dit verband nog onderbelicht.

Lees verder…

Financieringsmodel Parkinsonzorg Radboudumc als innovatief financieringsvoorbeeld van multidisciplinaire zorg

Vorige maand publiceerde de Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD, Parijs) het rapport “Better ways to pay for health care”. Dit rapport beschrijft negen alternatieve, toekomstbestendige financieringsmodellen uit zeven verschillende landen. Het model voor de Parkinsonzorg van het Radboudumc is één van de gepresenteerde voorbeelden. Wat maakt dit model zo bijzonder?

Lees verder…

Apneumagazine, zomernummer 2016 - Een goed gesprek dankzij de PRAQ

Over de ontwikkeling van de patient reported apnue questionnaire (PRAQ), een vragenlijst inclusief inzichtelijke rapportage die het gesprek met de dokter ondersteunt.

Lees het volledige artikel.

Oncology.nl, 9 juni 2016 - Hoogleraar onderzoekt hoe zorg betaalbaarder kan

Patrick Jeurissen is benoemd tot bijzonder hoogleraar betaalbaarheid van zorg aan de Radboud Universiteit/Radboudumc. Hij onderzoekt de relatie tussen kosten en kwaliteit in de gezondheidszorg.

Lees het volledige artikel.

Problematisch arbeidsverzuim

Een kwantitatieve en kwalitatieve evaluatie

In dit onderzoek zijn de inzetbaarheid, de terugkeer naar werk en de zorgkosten van mensen met een problematisch arbeidsverzuim in kaart gebracht. Belangrijkste conclusie van dit onderzoek is dat veel werknemers met problematisch verzuim niet adequaat worden behandeld, terwijl arbeidsre-integratie voor de meeste van deze verzuimers in principe mogelijk is.

Lees het artikel.

Zorgvisie, 2 juni 2016 - Duitsland verhoogt uitgaven ouderenzorg met 25 procent

Duitsland verhoogt de uitgaven voor de ouderenzorg, Engeland worstelt met draconische bezuinigingen en in Amerika exploderen de zorguitgaven opnieuw. Nederland presteert opmerkelijk goed als het gaat om de beheersing van de uitgaven.

Lees het volledige artikel.

Arts in Spe, 2 juni 2016 - Maak gebruik van de frisse blik van de co

Hoe spreek je als coassistent een arts aan als je twijfelt of een medische handeling wel correct verloopt of als je denkt dat de communicatie met de patiënt duidelijker kan? Veel coassistenten vinden het lastig om daarover feedback te geven. Jammer, want juist zij kunnen artsen een spiegel voorhouden. De Coassistent Monitor moet de feedbackcultuur stimuleren.

Lees het volledige artikel.

Zorgvisie, 1 juni 2016 - Onderschrijding zorguitgaven is tijdelijke luxe

Bart Kiers interviewt Patrick Jeurissen.

Lees het volledige artikel.

Vijfenveertig jaar bezuinigingsmaatregelen in de zorg

Stijgende zorgkosten zijn een probleem van alle landen en van alle tijden. In dit artikel vatten we de verschenen literatuur over kostenbeheersing sinds de jaren zeventig samen. Dit geeft een overzicht van de mogelijkheden die een overheid heeft om de zorgkosten te beheersen. Maar biedt tevens een conceptueel model dat als toolkit kan dienen voor beleidsmaker die strategieën zoeken voor kostenbeheersing, of voor onderzoekers die zulke strategieën willen evalueren.

Lees verder…

Medisch Contact, nr. 15 - 14 april 2016 - Patrick Jeurissen aan het woord

in het artikel ‘Na Rutte II: meer koopkracht of meer zorg? Stijging zorgkosten dwingt politiek tot keuzes’

Lees op medischcontact.nl

Nieuwsbrief Celsus academie maart 2016

De highlights van de Celsus academie uit het eerste kwartaal van 2016:
Celsus invitational conference 2016 (let op: gewijzigde datum) en de oratie van Patrick Jeurissen ● het jaarverslag 2015 ● rapport doelmatigheid van AMR preventie ● Harkness fellowship voor Marit Tanke ● start online cursus ‘Betaalbaarheid van de zorg’ voor medisch specialisten.

Open de nieuwsbrief

The policy and politics of the 2015 long-term care reform in the Netherlands

Dit artikel biedt een overzicht van de vier pilaren waarop de recente hervormingen in de langdurige zorg in Nederland zijn gebaseerd en hun onderliggende veronderstellingen. 

Lees verder…

The Relationship Between the Scope of Essential Health Benefits and Statutory Financing:

An International Comparison Across Eight European Countries

Philip J. van der Wees*, Joost J.G. Wammes, Gert P. Westert, Patrick P.T. Jeurissen
Int J Health Policy Manag 2016, 5(1), 13–22

In dit onderzoek is het verband tussen de omvang van de verzekerde zorg en de hoogte van de wettelijke uitgaven in een steekproef van 8 Europese landen (België , Engeland, Frankrijk , Duitsland, Nederland, Schotland, Zweden en Zwitserland) onderzocht.

Lees verder…

Bouwen aan betaalbare en kwalitatief goede zorg

Jaarbericht 2015

In 2015 hebben we met Celsus op veel terreinen stappen gezet voor onze missie: kennis over betaalbare zorg voor iedere burger. Met beperkte middelen is al veel bereikt en dit zetten we graag voort in 2016.

Download hier het jaarbericht 2015

The Economist, februari 2016 - Value-based healthcare in Europe

Laying the foundation

Patrick Jeurissen werkte mee aan de totstandkoming van dit rapport dat gaat over Value-Based healthcare in Europa. Het is een initiatief van Economist Intelligence Unit (EIU) om inzicht te krijgen in de manier waarop de term ‘Value’ wordt geïnterpreteerd in verschillende landen. Ook werd onderzocht of kosteneffectiviteit hierbij een wezenlijk criterium is en of er nieuwe modellen worden ontwikkeld voor prijsstelling van innovaties.

Lees het volledige artikel.

Cost-Effectiveness of Policies to Limit Antimicrobial Resistance in Dutch Healthcare Organisations

Voor een ministeriële conferentie rondom Antimicrobiële resistentie (AMR) hebben onderzoekers van de Celsus academie een rapport uitgebracht waarin vijf inspirerende ‘good practices’ van AMR preventie in Nederland zijn beschreven (in drie ziekenhuizen, een verpleeghuis en een organisatie van huisartsen). Elk van deze ‘good practices’ is in dit rapport uitgewerkt tot een businesscase en bij elke businesscase blijkt het gevoerde antimicrobiële beleid kosteneffectief. Zowel in adequaat gebruik van antimicrobiële middelen als een verbeterde naleving van de maatregelen voor infectiecontrole.

Lees verder…

Gebruik bestaande data voor kwaliteitsindicatoren

Centrale berekening indicatoren is efficiënter én betrouwbaarder

Neem vijf ziekenhuizen en ze leveren op drie verschillende manieren gegevens aan voor de kwaliteitsindicator ‘volume aneurysma aorta abdominalis (AAA)-operaties’. Het resultaat is een onbetrouwbare vergelijking tussen ziekenhuizen. Terwijl er in bestaande registraties genoeg data voorhanden zijn. ...

Lees het volledige artikel op de website van Medisch Contact

Doelmatigheid in de ggz: toekomst dankzij ROM?

Het zogenaamde Onderhandelaarsresultaat ggz 2014-2017 (ook wel Bestuurlijk akkoord) roept op tot verlaging van de kostengroei op basis van doelmatigheid. De ggz lijkt met ROM goed voorbereid op doelmatigheidsonderzoek. In dit artikel wordt belicht hoe valide doelmatigheidsonderzoek dient te worden opgezet in de ggz en wordt de rol die de ROM daarbij kan spelen geëvalueerd.

Lees hier het volledige artikel en de bevindingen

Perceptions and experiences of financial incentives: a qualitative study of dialysis care in England

In welke mate zijn financiële prikkels een motivatie voor niercentra in Engeland om hun praktijkvoering te wijzigen?
Middels een kwalitatief onderzoek werden interviews gehouden met zorgverleners en managers uit 5 verschillende niercentra in Engeland, gericht op hun subjectieve ervaring met betalingsstructuren.

Lees verder…

Verspilling in de langdurige zorg

Het ministerie van VWS heeft in 2013 het Meldpunt Verspilling opgericht, waar burgers melding kunnen doen van de verspilling die zij waarnemen in de zorg. Echter, omdat het om anekdotische informatie gaat is het op basis van deze meldingen nog niet mogelijk iets te zeggen over de omvang en de verdeling van verspilling in de Nederlandse zorg. De Celsus academie heeft daarom in opdracht van de Directie Langdurige Zorg van het Ministerie van VWS in kaart gebracht wat bekend is in de wetenschappelijke literatuur over verspilling in de langdurige zorg. 

Lees verder…

Meeteigenschappen van PROMs bij volwassenen met slaap apneu (OSA)

Een systematische review

Deze systematische review geeft inzicht in het gebruik van vragenlijsten als PROM bij patiënten met obstructieve slaapapneu (OSA). Bepaald werd wat de evidentie is voor de kwaliteit van de patiënt-gerapporteerde uitkomstmaten ( PROMs ) waar ze gevalideerd werden bij patiënten met OSA. 

Nu is het bewijs om de kwaliteit van deze PROMs als uitkomstmaat volledig te beoordelen niet afdoende, maar -wanneer voorzichtig geïnterpreteerd- hebben ze het potentieel om van aanvullende waarde te zijn bij de beoordeling van aspecten die belangrijk zijn voor de gezondheidstoestand van de patiënt in klinisch onderzoek en in de klinische praktijk.

Lees het volledige artikel:
Measurement properties of patient-reported outcome measures (PROMs) in adults with obstructive sleep apnea (OSA): A systematic review

Financial Performance & Quality of Care in Dutch Nursing Homes

Introduction
In the nonprofit nursing home sector in the Netherlands prices for provided care are fixed. The fixed prices enable institutions to save money by operating efficiently and generate excess revenues. Consequently, the institutions need to be able to reinvest excess revenues in full into quality improvements due to the nonprofit market. The purpose of this study was to examine the relationship between financial performance and quality of care in Dutch nursing homes.

Lees verder…

CMWF - International Profiles of Health Care Systems

Recent heeft het Commonwealth Fund hun jaarlijkse International Profiles of Health Care Systems gepubliceerd. In deze rapportage worden de gezondheidszorgsystemen van 15 landen, waaronder Nederland, tot in detail besproken. Celsus heeft hier in belangrijke mate aan bijgedragen. Ben jij benieuwd hoe het Nederlandse stelsel zich verhoudt tot stelsels in andere landen? Bekijk dan hier de rapportage.

PROMs in de zorg en verantwoording van kwaliteit

Patiëntgerapporteerde uitkomstmetingen (PROMs) kunnen een belangrijke rol spelen in het stimuleren van patiëntgerichte zorg  en voor het meten en verbeteren van de kwaliteit van de gezondheidszorg. Het is de vraag in hoeverre het gebruik van PROMs gecombineerd kan worden voor toepassing in de zorg en voor externe verantwoording van de kwaliteit van de zorg.

Lees verder…

Onnodige zorg in de Nederlandse gezondheidszorg, gezien vanuit het perspectief van de huisarts

In de International Health Policy Survey van het Commonwealth Fund in 2012 gaf 57% van de Nederlandse huisartsen aan dat patiënten teveel zorg ontvangen. Dit is opvallend gezien de sterke poortwachterrol van de Nederlandse huisarts in ons zorgsysteem en de recente inspanningen om die rol te versterken. In dit onderzoek hebben wij deze perceptie verder onderzocht. Als belangrijkste verklaring vonden wij een zeer vraaggerichte houding bij huisartsen in behandel- en verwijsgedrag. In het artikel bespreken wij deze bevinding (plus de overige bevindingen) en de implicaties hiervan.

De link naar het volledige artikel:
J. Wammes et al, ‘Is the role as gatekeeper still feasible? A survey among Dutch general practitioners’, Family Practice, 2014, Vol. 31, No. 5.

Beheersing zorgkosten

Door: Patrick Jeurissen

Samenvatting

De kosten van zorg stijgen al sinds vele decennia - soms sneller, soms langzamer. Deze stijging gaat harder dan de economische groei, met als gevolg dat de zorg een steeds groter beslag legt op de nationale welvaart.

Zorg wordt voor het grootste deel gefinancierd met ‘publieke’ middelen. De toegang tot medisch noodzakelijke zorg voor mensen met lagere inkomens en voor zieke mensen die behoefte hebben aan dure behandelingen komt immers op een volledig vrije markt in de knel.

Macroeconomische wetmatigheden stellen tegelijkertijd ‘grenzen’ aan de collectieve lastendruk op straffe van economische stagnatie en daarmee ook (impliciet) aan de omvang van de collectieve zorg. In de zeven magere jaren waarin we ons nu bevinden, staat de vraag hoe de collectieve zorgkosten te beheersen weer nadrukkelijk op de politieke agenda.

Het volledige opiniestuk is beschikbaar in het Tijdschrift voor Gezondheidswetenschappen March 2014, Volume 92, Issue 3, pp 99-100

Leidt gereguleerde competitie tot betaalbare zorg?

Door: Patrick Jeurissen en Joost Trienekens

In dit artikel exploreren we in hoeverre het nieuwe zorgstelsel toegerust is op de uitdaging om de zorg betaalbaar te houden. Dit laatste staat hoog op de politieke agenda en dat is niet zo verwonderlijk. We besteden immers meer dan dertien procent van ons bruto binnenlands product aan zorg. Tegelijkertijd bestaat de opgave om de openbare financiën, die zwaar onder druk staan door de al vijf jaar durende financiële en economische crisis, op orde te brengen. Dat gaat, gelet op de omvang van het beslag van de zorg op de collectieve uitgaven en het historisch hoge groeipercentage, niet zonder ingrepen in de zorg. De ook door Nederland gesteunde aanscherping van Europese begrotingsrichtlijnen dwingen om het mes in de zorguitgaven te zetten (Fahy 2012). Indien we ons realiseren dat de zorguitgaven al meer dan tien jaar fors groeien en dat de budgettaire kaders routinematig worden overschreden (Taskforce Beheersing Zorguitgaven 2012), is duidelijk dat een trendbreuk geen sinecure is. Lees de volledige PDF 

(Bron www.TPEdigitaal.nl, 2014 jaargang 8(2) 'Wat werkt echt (niet) om kosten te besparen in de zorg')

Agenda

Er zijn momenteel geen activiteiten gepland.