Burgerparticipatie als intern twistpunt voor zorgorganisaties

Veel partijen onderschrijven het belang van burgerparticipatie in de langdurige zorg. Tegelijkertijd leidt de daadwerkelijke implementatie ervan vaak tot discussie: waarover moet burgerparticipatie precies gaan? Hoever reikt de rol van burgers? In dit artikel zoeken we uit wat precies de spanningsvelden zijn bij het streven naar burgerparticipatie van een aanbieder in de ouderenzorg en hoe betrokkenen hiermee omgaan.

In deze casestudie zoomen we in op een concrete poging van een zorgaanbieder om een noodlijdend verzorgingshuis in ruraal gebied samen met ‘de mensen in het dorp’ toch open te kunnen houden. Dit mede in reactie op de wens hiertoe van de lokale burgers. Het traject laat zien hoe verschillende medewerkers in de organisatie verschillende denkbeelden hebben bij een ‘gepaste’ rol voor participerende burgers. Waar sommigen de nadruk leggen op een strategische bijdrage van burgers als meedenkende partij binnen vraagstukken rond de inrichting van voorzieningen, zien anderen een meer instrumentele bijdrage voor burgers door hen ‘in te zetten’ als operationele vrijwilligers.

In ons onderzoek laten we zien hoe deze medewerkers omgaan met de spanning tussen deze twee benaderingen en de daarmee samenhangende spanning tussen verschillende visies op ‘goede zorg’ en ‘goed management’. Dit biedt een belangrijke verklaring voor de richting waarin initiatieven rondom burgerparticipatie zich ontwikkelen. Alsmede de ruimte die burgers erin krijgen om hun stempel te drukken op de inrichting van voorzieningen: het organisatiepolitieke spel. Managers en medewerkers maken actief gebruik van spanningen tussen alternatieve benaderingen door deze of te neutraliseren of te politiseren. In zoverre zij hierin slagen weten zij ook de strategische koers van de organisatie te verdedigen of juist te betwisten.

Kortom, burgerparticipatie roept spanningen op. De vraag of en hoe het al dan niet vorm krijgt in de praktijk hangt af van de betrokken spelers: welk spel spelen zij en hoe spelen zij de spanningen met elkaar uit?

Ludo Glimmerveen, Sierk Ybema, Henk Nies. Empowering citizens or mining resources? The contested domain of citizen engagement in professional care services. Social Science & Medicine 2018(203):1-8

Ga naar het artikel.

Agenda

Er zijn momenteel geen activiteiten gepland.

Over Celsus en Talma

Met ingang van mei 2016 hebben het Talma Zorgprogramma en de Celsus academie een samenwerkingsovereenkomst getekend.

Lees meer over Celsus en Talma