Route naar meer gepaste zorg: effectieve inzet spiegelinformatie

Spiegelinformatie wordt door zorgverzekeraars beschikbaar gesteld aan zorgverleners. Talma zet zich in om vragen rondom spiegelinformatie te onderzoeken. Bijvoorbeeld “hoe benchmark je kosten en klinisch handelen op zo’n manier dat het professionals (verder) motiveert om gepaste zorg te leveren?”. Antwoord op deze vraag en meer resultaten zullen worden getoetst in een expert bijeenkomst.

Gepaste zorg leveren is primair de verantwoordelijkheid van de zorgprofessionals. Zij wegen de kenmerken en preferenties van de patiënt en komen zo samen met de patiënt tot passende zorg. Maar hoe bepaalt een zorgverlener wat passende zorg is?

Door zorgaanbieders en zorgverleners feedback te geven op hun declaratiepatroon ten opzichte van dat van andere zorgverleners krijgen zorgprofessionals inzicht in hun behandelkeuzen. Deze feedback wordt spiegelinformatie genoemd en het idee is dat deze informatie de zorgprofessional ondersteunt in de keuze voor gepaste zorg. Zorgverzekeraars willen met het aanbieden van de spiegelinformatie invulling geven aan de – hen toevertrouwde – rol om te zorgen voor toegankelijke, betaalbare en kwalitatief hoogwaardige zorg.

Recente berichten over de inzet van de ‘Behandelindex bij fysiotherapie’ als spiegelinformatie, laten zien dat gebruik van zo’n instrument tot discussie leidt. Bovendien komt een inhoudelijk gesprek over de gepastheid van de paramedische zorgverlening lastig van de grond. Dit is een van de voorbeelden die aantonen dat spiegelinformatie nog niet de gewenste uitwerking heeft.
De vraag is nu: hoe kan je kosten en klinisch handelen op zo’n manier benchmarken dat het professionals (verder) motiveert om gepaste zorg te leveren?Onder welke condities draagt spiegelinformatie bij aan gedragsverandering, en in hoeverre voldoet de spiegelinformatie die verzekeraars momenteel beschikbaar stellen daar aan?

Het Talma Instituut doet onderzoek naar de spiegelinformatie die op dit moment beschikbaar is voor zorgverleners. Meer specifiek bestuderen we of de spiegelinformatie wordt aangeboden volgens bepaalde criteria. Dit onderzoek zal leiden tot nieuwe inzichten over hoe dit instrument effectiever kan worden ingezet.. De eerste voorlopige resultaten van het onderzoek worden voor het eind van 2016 verwacht. Een relevant punt is in ieder geval de mate waarin en wijze waarop voor casemix/zorgzwaarte wordt gecorrigeerd. We organiseren een bijeenkomst met deskundigen om deze en andere bevindingen te toetsen en mogelijk stappen te zetten richting verbeterpunten.

We organiseren in 2017 een bijeenkomst met deskundigen.
Contactpersoon Piet de Bekker.

Agenda

Er zijn momenteel geen activiteiten gepland.

Over Celsus en Talma

Met ingang van mei 2016 hebben het Talma Zorgprogramma en de Celsus academie een samenwerkingsovereenkomst getekend.

Lees meer over Celsus en Talma