Ondernemerschap in de zorg

Contactpersoon:Florien Kruse, MPP (Master of Public Policy). florien.kruse@radboudumc.nl
Looptijd:2015-2020
Begeleidingsteam:Prof. dr. Patrick Jeurissen
Dr. Eddy Adang
Prof. Jonathan Skinner
Dr. Stef Groenewoud
Projectomschrijving:Door de introductie van vraagsturing en gereguleerde marktwerking, is er ruimte ontstaan in het gezondheidssysteem die ondernemerschap in de zorg in principe faciliteert en katalyseert. Denk hierbij aan prestatiebekostiging en het afschaffen van de kapitaallasten vergoedingen, Vanwege de toegenomen financiële risico’s bij zorginstellingen en afgenomen bereidheid van banken om krediet te verstrekken is er tevens een sterke behoefte aan privaat kapitaal ontstaan. Deze ontwikkelingen roepen een verlangen op naar nieuwe ondernemingsvormen om zorg aan te bieden. Momenteel verhindert het verbod op winstuitkering aan derden voor het verlenen van met name verzekerde medisch specialistische zorg, deze aandrang. Echter, een wetsvoorstel om meer ruimte te bieden aan investeringsmogelijkheden in medisch-specialistische zorg ligt al een enige tijd op de beleidstafel.

Desalniettemin is er het afgelopen decennium een sterke toename van commerciële en maatschappelijk georiënteerde zorgondernemers waar te nemen. In de curatieve zorg kwam dit tot uiting in een sterke groei van het aantal zelfstandige behandelcentra (ZBCs), privéklinieken en enkele pseudo winstgerichte ziekenhuizen. Ook binnen de langdurige zorg is er een behoorlijke groei geweest. De thuiszorg kent inmiddels een substantieel aandeel commerciële aanbieders, maar ook nieuwe non-profit aanbieders zoals Buurtzorg.

In dit promotieonderzoek staan de prestaties en de ontwikkeling van deze nieuwe zorgaanbieders centraal. Hiervoor wordt de doelmatigheid, concurrentiepositie en winstmarges in kaart gebracht, met onder andere productiviteitsanalyses. Alle bevindingen worden in het perspectief van de verschillende beleidsontwikkelingen geplaatst, om zo de invloed van de verscheidene prominente beleidsverschuivingen op de verschillende typen aanbieders te analyseren.

Florien: “Over deze nieuwe zorgaanbieders en ondernemersvormen weten we te weinig, terwijl er wel veel aannames worden gedaan over dit onderwerp in het maatschappelijke debat. Laten we nu ook daadwerkelijk een inventarisatie maken hoe de verschillende zorginstellingen zich met elkaar verhouden.”

De vraag die tijdens het promotieonderzoek telkens gesteld wordt, is hoe ondernemerschap in de zorg zich manifesteert en zich positioneert in het Nederlandse gezondheidssysteem. En vervolgens hoe dit correspondeert met de verschillende beleidsontwikkelingen in de zorg.

Agenda

Er zijn momenteel geen activiteiten gepland.

Over Celsus en Talma

Met ingang van mei 2016 hebben het Talma Zorgprogramma en de Celsus academie een samenwerkingsovereenkomst getekend.

Lees meer over Celsus en Talma