De Celsus academie stopt. Wat verandert er nu?


●     Het programma ‘Celsus, academie voor betaalbare zorg’ is nu ten einde.

●     Wilt u op de hoogte blijven van de kennisontwikkeling en activiteiten vanuit de leerstoel 'Betaalbare Zorg' meldt u zich dan nu aan voor de afdelingsnieuwsbrief van IQ healthcare via deze link.

●     We vertrouwen erop dat we u op deze manier goed kunnen blijven informeren.

●     Voor de nieuwsbrief van IQ healthcare kunt u zich natuurlijk ook ten allen tijd afmelden.

Wij danken u voor uw betrokkenheid bij het kennisprogramma over de betaalbaarheid van onze zorg.
 

Verslag eindconferentie van de Celsus academie 2018

Op 19 april 2018 werd de afronding van het kennisprogramma ‘Celsus, academie voor betaalbare zorg’ feestelijk gevierd met een eindcongres bij New Babylon in Den Haag. Als start werd de animatie ‘Betaalbare zorg’ getoond. Marit Tanke belichtte in vogelvlucht de belangrijkste bevindingen uit vijf jaar kennisontwikkeling rondom betaalbaarheid van de zorg en DG curatieve zorg Bas van der Dungen nam namens minister Bruins nam de boekenreeks over betaalbare zorg in ontvangst.

Lees verder…

Celsus academie presenteert handboek betaalbare zorg

Uitreiking op congres Celsus academie op 19 april 2018

We moeten duidelijk kiezen waar we ons zorggeld aan uit willen geven. Daarbij is het belangrijk om in te zetten op terugdringen van onnodige zorg en het beter coördineren van zorg rondom de zorgvraag. Hiervoor is een langetermijnstrategie noodzakelijk. Dat is een van de belangrijkste conclusies uit het boek ‘Betaalbare zorg’ van Celsus, academie voor betaalbare zorg. Het eerste exemplaar van het boek wordt op 19 april in Den Haag uitgereikt aan de minister van Medische Zorg en Sport.

Lees verder…

Meer begrip voor het onbegrepen winstbegrip

Naar aanleiding van een systematisch onderzoek naar winst bij zorgaanbieders schreven Eric van der Hijden en Piet de Bekker van het Talma Instituut een artikel voor Beleid en Maatschappij over botsende perspectieven op het onderwerp winst in de zorg. Er zit spanning tussen het systeemperspectief en leefwereldperspectief.

Lees verder…

VBHC Thinkers Magazine Christmas Edition - Making Value-Based Contracting work on a large scale

Interview met Dr. Eric van der Hijden over value-based contracteren in de zorg.
Download het magazine via de website van Value Based Healthcare Center Europe (naar beneden scrollen op de homepage). Het interview 'Making Value-Based Contracting work on a large scale' is te vinden op bladzijde 26.

Verslag 2e Talma bijeenkomst over zorgbundels

Met een positief gevoel kijken wij terug op de tweede Talma bijeenkomst over het ontwerp en de inkoop van zorgbundels (“bundled payments”). Het was een bijeenkomst waarin de praktische uitwerking van bundelinkoop centraal stond en dat leverde veel vragen en discussie op.

Lees verder…

Online cursus Betaalbaarheid en Kwaliteit van de Zorg

Nog enkele plaatsen beschikbaar voor startdatum 11 oktober 2017

Bent u medisch specialist en wilt u mee kunnen discussiëren over kwaliteit in relatie tot de bekostiging van zorg? Dan is deze cursus misschien iets voor u. Door de online beschikbaarheid is dit een gevarieerde cursus die flexibel in te plannen is. Uw medecursisten ontmoet u in een start- en slotbijeenkomst, respectievelijk op 11 oktober en 6 december (in de avond). De cursus is ABAN geaccrediteerd met 6 punten.

Lees verder…

Even voorstellen: Steven Noorlander

Sinds kort werk ik als gezondheidswetenschapper voor Talma, waar ik mij bezig houd met inkoopstrategieën van zorg in het kader van 'value based health care'. Ik ga samen met Zilveren Kruis en verschillende zorginitiatieven onderzoeken hoe we een inkoopbundel voor kwetsbare ouderen kunnen ontwikkelen.

Lees verder…

Zorgparagraaf regeerakkoord

Inzicht in kostenverschillen tussen gecontracteerde en niet-gecontracteerde zorg per patiënt voor GGZ en wijkverpleging

Tijdens de formatie hebben VVD, CDA, D66 en CU zich laten bijstaan door vele experts. Ook voor de zorg was dit het geval. Een van gevraagde experts was Xander Koolman. Er is gesproken over het zorgstelsel, zorgverzekeringen, zorgaanbod en zorgvraag. Daarbij was het de taak van Koolman om wetenschappelijke inzichten en ervaringen uit andere landen met elke partij te delen. Ook de onderzoeksresultaten van het Celsus-Talma Zorgprogramma kregen veel aandacht.

Lees verder…

Even voorstellen: Yvonne La Grouw

Als bestuurs- en organisatiewetenschapper ben ik benieuwd hoe ideeën over het besturen van de zorg vorm krijgen in de praktijk van organisatie(s). Hoe kijken verschillende partijen in de uitvoering van zorg tegen bestuurs- en beleidsideeën zoals integratie aan? Welke rol speelt welke partij, en misschien wel belangrijker: hoe gaan ze, al dan niet strategisch, met verschillende visies en belangen om?

Lees verder…

Online cursus ‘Betaalbaarheid en Kwaliteit in de Zorg’ scoort goed onder medisch specialisten

Deze cursus werd ontwikkeld voor A(N)IOS en medisch specialisten en leert hen hoe ons zorgstelsel werkt en hoe zij zelf kunnen bijdragen aan de betaalbaarheid van onze zorg. Met een de gemiddelde waardering van 8,1 op een schaal van 1-10 zijn we niet ontevreden.

Lees verder…

Bekostigingswerkgroep Beter Oud in Amsterdam

Vanuit het Talma Instituut leidt Duco Bannink een werkgroep die een model voor de structurele bekostiging van integrale, preventieve ouderenzorg in Amsterdam uitwerkt. Deze werkgroep is onderdeel van het project Beter Oud in Amsterdam dat wordt gefinancierd door ZonMw. In de werkgroep hebben vertegenwoordigers van een van de ziektekostenverzekeraars (Zilveren Kruis), wijkzorgaanbieders, huisartsen en de gemeente zitting genomen.

Lees verder…

Gemeenten en zorgverzekeraars vinden elkaar nog niet

Met de decentralisatie van de zorg hebben veel partijen in de zorg er nieuwe verantwoordelijkheden bij gekregen. Dit geldt ook voor de gemeenten. Interviews met wethouders doen vermoeden dat wethouders en zorgverzekeraars elkaar nog onvoldoende weten te vinden. Vervolginterviews met wethouders en beleidsmakers in gemeenten waar samenwerking moeilijk van de grond komt en in proeftuinen waar gemeenten en zorgverzekeraars wel samenwerken zullen dit verder uit gaan wijzen.

Lees verder…

Zorginkoop en -verkoop, what’s all in the game

Save the date - Celsus-Talma Invitational Conference 

Datum 8 juni 2017, 13:00-17:00 

Locatie VU Amsterdam

De conferentie van dit jaar gaat over de afstemming tussen zorginkoper en zorgverkoper en alle overige actoren in het in- en verkoopspel. Hoewel de samenwerking formeel tot stand komt door overleg tussen het ziekenhuis en de zorgverzekeraar zien wij ook twee achterliggende partijen die hierin een belangrijke rol spelen. Wij onderscheiden deze middag daarom 4 rollen: medisch specialist, ziekenhuis, zorgverzekeraar en overheid. Voor elk van deze rollen nodigen we toppers uit de zorg uit en vragen hen hierop te reflecteren ...

Lees verder…

Gezocht: helden van de innovatie

Innoveren in de zorg wordt steeds lastiger. Innovaties leiden onbedoeld, dus meestal niet door de innovaties zelf, tot volumestijging. Dit is een systeemeffect en overheid en zorgverzekeraars leggen deze kostenstijging aan banden waardoor innoveren steeds lastiger wordt. Wij zijn nu op zoek naar enkele gedreven innovatoren met goede ideeën om de zorg goedkoper te maken. Hen willen we volgen en faciliteren als ze hun ideeën aan de man proberen te brengen. Wij denken mee en faciliteren het proces en ontdekken zo ook welke weerstanden overwonnen moeten worden.

Lees verder…

Zorg kiezen met voorkennis eigen bijdrage

Vooraf weten wat de hoogte van de eigen betalingen wordt bij keuze voor zorg blijkt essentieel voor het nemen van goede beslissingen. In de langdurige zorg maakt het Centraal Administratie Kantoor (CAK) echter gebruik van schattingen die grote foutmarges kennen. Dit komt omdat het CAK door de privacywetgeving geen toegang heeft tot de gegevens van de belastingdienst. Onderzoekers van Celsus-Talma vonden voor dit probleem een technische oplossing die de wet volgt. Binnenkort weten patiënten in de langdurige zorg vóóraf precies wat de hoogte is van de eigen bijdragen voor elk van de opties die zij overwegen.

Lees verder…

Kostenbewustzijn en de betaalbaarheid en kwaliteit van ons zorgstelsel

Verslag van de Winteracademie – editie 2017

Celsus organiseert jaarlijks de Winteracademie Economie en Beleid voor rijksambtenaren, samen met de Rijksacademie voor financiën, economie en bedrijfsvoering. De winteracademie brengt kennis en praktijk over de betaalbaarheid van zorg samen. De academie wordt elk jaar afgesloten met een symposium dat ook toegankelijk is voor geïnteresseerden van buiten de Winteracademie. Het thema van het symposium dit jaar was ‘Kostenbewustzijn in de zorg’.

Lees verder…

Expertmeeting populatie-bekostiging Kinzigtal

Verslag

Op 2 februari bezochten enkele Duitse onderzoekers Talma-Celsus voor een expert meeting. Zij lieten zien hoe onder andere in het project Gesundes Kinzigtal, een populatieaanpak en populatiebekostiging in Duitsland leidt tot een betere gezondheid en een lagere kostengroei, in met name ziekenhuizen. Tijdens de bijeenkomst zijn de Duitse ervaringen, resultaten en aanpak voor een breed publiek gepresenteerd en is de potentie van de aanpak bediscussieerd in relatie tot Nederland.

Lees verder…

Interactieve bijeenkomst over zorgbundels

Verslag

Met systematisch literatuuronderzoek naar de implementatie van zorgbundels (ook wel ‘bundled payments’) hebben onderzoekers van het Talma Instituut een conceptueel model ontwikkeld dat de thema’s die spelen bij de inkoop van zorgbundels overzichtelijk weergeeft. Over de ontwikkeling van dit model berichtten we al eerder. In januari 2017 werd in een bijeenkomst met de maatschappelijke partners het model positief ontvangen. Met waardevolle input van betrokkenen wordt het model momenteel verfijnd en verwachten we dit in de loop van 2017 te kunnen publiceren.

Lees verder…

Online cursus ‘Betaalbaarheid en Kwaliteit van de Zorg’ voor medisch specialisten en AOIS ABAN geaccrediteerd

Deze online cursus is afgelopen jaar voor het eerst gelanceerd en werd goed gewaardeerd. We zijn blij nu met de toekenning van de accreditatie door Accreditatie Bureau Algemene Nascholing (ABAN) waar nieuwe deelnemers natuurlijk baat bij hebben. De volgende training start 15 februari 2017.

Lees verder…

Even voorstellen Ike Schagen

Ike werkt als bestuurswetenschapper bij het Talma Instituut en is gespecialiseerd in governance in de zorg. Zij richt zich nu op het verloop van integratie in de zorg.  Integratie van de zorg dient de zorg toegankelijker, beter en efficiënter te maken. Maar hoe effectief is deze integratie tot op heden?

Lees verder…

Even voorstellen Maarten Vink

Er is veel aandacht voor praktijkvariatie en het is bekend dat er soms forse verschillen zijn tussen zorgaanbieders en regio’s. Een beperkt deel van deze praktijkvariatie kan echter worden verklaard. Maarten Vink is gynaecoloog in opleiding en onderzoekt bij het Talma Instituut hoe verschillen in praktijkvariatie beter verklaard kunnen worden. Hij brengt hiervoor, vanuit een hulpverlenersperspectief, in kaart wat determinanten van praktijkvariatie zijn.

Lees verder…

Even voorstellen: Christiaan Schakel

buietnpromovendus Celsus academie

Ik ben sinds kort als buitenpromovendus verbonden aan de Celsus academie. Mijn onderzoek richt zich op de wisselwerking tussen begrotingsbeleid en de zorg.

Ik beschouw dit als een spannend thema: de publiek gefinancierde zorguitgaven zijn in veel landen onderworpen aan uitvoerig begrotingsbeleid, terwijl deze uitgaven in veel landen harder stijgen dan de economische groei en een grote autonome component kennen.
De vraag is dan ook geoorloofd hoeveel impact begrotingsbeleid nu eigenlijk heeft op de zorguitgaven. Deze interesse kent een langere aanloop.

Lees verder…

Eerste online cursus Betaalbaarheid en Kwaliteit van de Zorg succesvol verlopen

De eerste editie van deze online cursus voor medisch specialisten en AIOS is in juni afgerond en werd positief gewaardeerd met een 7,9 als cijfer.
“Een frisse cursus die kennis bundelt waar je zelf niet snel toegang tot hebt …”
De cursus leert AIOS en medisch specialisten meer over ons zorgstelsel en hoe zij zelf kunnen bijdragen aan de betaalbaarheid van de zorg. Na evaluatie van deze pilot is nu een doorontwikkelde editie in voorbereiding, iets om naar uit te kijken via onze website ...

Lees verder…

Keuzemodule Betaalbare & Solidaire Zorg

De Celsus academie biedt studenten geneeskunde (GNK) en biomedisch wetenschappen (BMW) van de Radbouduniversiteit een keuzemodule aan om meer te leren over het Nederlandse zorgstelsel. De module heet ‘Betaalbare & solidaire zorg: de uitdagingen van het Nederlandse zorgstelsel’. In de afwisselende module krijgen studenten inzicht in de organisatie van het Nederlandse zorgstelsel en in de kosten en prestaties van onze zorg in vergelijking tot andere landen. Daarnaast dagen we ze uit om na te denken over solidariteit en wat dat betekent voor de betaalbaarheid van zorg. De voorzitter van de raad van bestuur van het Radboudumc komt vertellen over het besturen van een ziekenhuis.

Startdatum: 1 september 2016
Studiebelasting: 2 ECTS.
Contactpersoon Wieteke van Dijk

Celsus-Talma conference 2016

Steeds meer zorg een betaalbare oplossing?

Wat betekent de toename aan zorg voor de betaalbaarheid van de zorg? Zijn de groeiende uitgaven een probleem of juist een oplossing voor de groeiende zorgbehoefte? Hoe zoeken we de balans?

Onder leiding van Ernst van Koesveld (directie Z) bespraken de internationale topsprekers Jonathan Skinner (Verenigde Staten), Adam Roberts (Engeland) en Heinz Rothgang (Duitsland) deze vraagstukken aan de hand van een casus uit eigen land.

Lees verder…

Oratie prof. dr. Patrick Jeurissen

Steeds meer zorg een betaalbare oplossing?

Aansluitend op de Celsus-Talma conference 2016 sprak prof. dr. Patrick Jeurissen zijn inaugurele rede uit getiteld ‘Steeds meer zorg, een betaalbare oplossing’.

Lees verder…

Celsus Winteracademie succesvolle 3e editie

Voor de derde keer op rij organiseerde de Celsus academie samen met de Rijksacademie voor Financiën, Economie en Bedrijfsvoering een Winteracademie over de betaalbaarheid van de zorg. Dat de Celsus Winteracademie een succes was blijkt uit zowel de overweldigende opkomst als de positieve evaluatie door de deelnemers. Vooral de bijdragen vanuit de praktijk, zoals de gemeente, zorgverzekeraar en patiënt, werden gewaardeerd.

Lees verder…

Patrick Jeurissen benoemd tot bijzonder hoogleraar 'Betaalbaarheid van Zorg'

Patrick Jeurissen

 

Dr. Patrick Jeurissen is met ingang van 15 februari 2016 benoemd tot bijzonder hoogleraar 'Betaalbaarheid van Zorg' aan de Faculteit der Medische Wetenschappen van de Radboud Universiteit/het Radboudumc.

Patrick Jeurissen (28 oktober 1969, Lobith) is programmaleider van Celsus, Academie Betaalbare Zorg, een samenwerkingsverband tussen de afdeling IQ healthcare, Radboudumc en het ministerie van VWS.

Zijn onderzoek richt zich op de relatie tussen kosten en kwaliteit van de gezondheidszorg en heeft als doel de zorg betaalbaar te houden voor burgers.

Lees verder…

NIEUW: Online cursus Betaalbaarheid en kwaliteit van zorg

 
 
Hoe kunt u als medisch specialist of aios effectief deelnemen aan de discussie over kwaliteit in relatie tot de bekostiging van zorg?

Dit leert u in een nieuwe online cursus die de Celsus academie in samenwerking met de Academie voor medisch specialisten en Elevate Health heeft ontwikkeld.
Een gevarieerde online training met een mix aan leervormen die u qua tijdsindeling veel flexibiliteit biedt.
Klik hier voor de uitgebreide cursusbrochure met meer achtergrondinformatie.

Betaalbaarheid van zorg in onderwijsmodule voor studenten GNK en BMW

De Nederlandse zorg behoort tot de beste ter wereld. Dat is niet alleen te danken aan de professionals, maar ook aan het stelsel. Het is voor toekomstige zorgprofessionals belangrijk om het stelsel te kennen. Daarom biedt Celsus een keuzemodule aan studenten geneeskunde (GNK) en biomedische wetenschappen (BMW) in Nijmegen: Hoe blijft de zorg betaalbaar? Marktwerking en solidariteit, gaat dat samen?

Lees verder…

Harkness Fellowship voor Marit Tanke

Marit TankeDr. Marit Tanke heeft een van de prestigieuze Harkness Fellowship (2016/2017) verworven.
Marit is plv. programmaleider van Celsus, academie voor betaalbare zorg, en senior onderzoeker bij de afdeling IQ healthcare.

Lees verder…

Doelmatigheid van AMR preventie – vijf business cases

Voor een ministeriële conferentie rondom Antimicrobiële resistentie (AMR) hebben onderzoekers van de Celsus academie een rapport uitgebracht waarin vijf inspirerende ‘good practices’ van AMR preventie in Nederland zijn beschreven (in drie ziekenhuizen, een verpleeghuis en een organisatie van huisartsen). Elk van deze ‘good practices’ is in dit rapport uitgewerkt tot een businesscase en bij elke businesscase blijkt het gevoerde antimicrobiële beleid kosteneffectief. Zowel in adequaat gebruik van antimicrobiële middelen als een verbeterde naleving van de maatregelen voor infectiecontrole.

Lees verder…

Verwacht in 2016 online master course over de betaalbaarheid van de zorg

De gezondheidszorg verandert snel op medisch en organisatorisch vlak. Marktwerking, een veranderend zorgsysteem, nieuwe eisen van toezichthouders, mondige patiënten, nieuwe aanbieders zoals ZBCs, zorginkoop etc. hebben invloed op de omgeving waarin zorgprofessionals werken. Van de zorgprofessional wordt verwacht dat hij een volwaardig gesprekspartner is van patiënten, managers, beleidsmakers en zorgverzekeraars. De Celsus academie wil met deze online cursus zorgprofessionals opleiden tot een goede gesprekspartner.

Lees verder…

Wieteke van Dijk beëdigd als lid adviescommissie Medicalisering

Wieteke van Dijk
Op 25 november is Wieteke van Dijk beëdigd als lid van de adviescommissie Medicalisering van de Gezondheidsraad. De minister heeft de gezondheidsraad gevraagd een advies uit te brengen in antwoord op de volgende vraag: 'Ik vraag de Gezondheidsraad om inzicht te geven in de vraag in hoeverre er in de somatische zorg sprake is van medicalisering, wat er te zeggen valt over de kosten en de baten hiervan, en wat mogelijkheden zijn om dit proces -indien wenselijk- te beïnvloeden'.

Wat domineert het zorgbeleid: begrotingsregels of de politieke arena?

In het rapport 'what dominates, budget policies or political agreements; the influence of fiscal institutions on health care policy in the United States and the Netherlands' is onderzocht wat een grotere invloed heeft op de uitkomsten van het zorgbeleid; de afspraken tussen en voorkeuren van politici, of de institutionele setting waarin deze politici zich begeven. Met andere woorden: in hoeverre houden politici zich aan de aan henzelf opgelegde regels voor wat betreft het zorgbeleid?

Lees verder…

IQ PROM, expertisecentrum voor patiëntengerelateerde uitkomstmetingen in de zorg

Het belang van patiëntengerelateerde uitkomstmetingen in de zorg als middel om de kwaliteit van zorg te verbeteren wordt meer en meer onderkend. We zien een enorme ontwikkeling in de inzet van patient reported outcomes (PROs) en Patiënt Reported Outcome Measures (PROMs) - de vragenlijsten die gebruikt worden om PROs te meten. Om een goede invoering van PROs en PROMs mogelijk te maken is behoefte aan expertise op dit gebied, echter veel expertise is slechts gefragmenteerd beschikbaar. 

Met de oprichting van het multidisciplinaire expertisecentrum IQ PROM door de afdeling IQ healthcare, Radboudumc en Celsus, academie voor betaalbare zorg ontstaat nu een platform waar kennis over en expertise met PROs en PROMs wordt gebundeld en ontsloten.     

Lees verder…

Financiële prestaties en kwaliteit in verpleeg- en verzorgingsinstellingen

Deze zomer heeft VU-studente Aniek Bresser succesvol haar MSc-stage afgerond bij Celsus. Tijdens haar stage heeft ze onderzoek gedaan naar de relatie tussen kwaliteit en de financiële prestaties van verpleeg- en verzorgingsinstellingen. Graag geven we een korte samenvatting van het onderzoek. Het gehele verslag is te lezen op www.celsusacademie.nl.

Lees verder…

Gestart bij Celsus - Edwin Oberjé

edwin oberje
Op 17 augustus 2015 is Edwin Oberjé gestart als postdoctoraal onderzoeker bij Celsus, academie voor betaalbare zorg. Een goed moment om hem voor te stellen.

Lees verder…

Verspilling in de langdurige zorg

Het ministerie van VWS heeft in 2013 het Meldpunt Verspilling opgericht, waar burgers melding kunnen doen van de verspilling die zij waarnemen in de zorg. Echter, omdat het om anekdotische informatie gaat is het op basis van deze meldingen nog niet mogelijk iets te zeggen over de omvang en de verdeling van verspilling in de Nederlandse zorg. De Celsus academie heeft daarom in opdracht van de Directie Langdurige Zorg van het Ministerie van VWS in kaart gebracht wat bekend is in de wetenschappelijke literatuur over verspilling in de langdurige zorg. 

Lees verder…

Vier Texaanse lessen om onnodige zorg terug te dringen

 

Door Marit Tanke, plaatsvervangend programmaleider van de Celsus academie.

Onnodige zorg terugdringen kan, bewijzen artsen in Texas. Ook in Nederland is de noodzaak hoog en liggen mogelijkheden. Het gebrek aan transparantie werkt belemmerend ….
Lees het volledige artikel op de website van Zorgvisie.

Cafe Strategie - budgetteringsstrategieën

De presentatie van Christiaan Schakel ging  in op het spanningsveld tussen instituties aan de ene kant, en de ‘power of politics’ aan de andere kant. Hij liet zien dat de macht van politici groot is in het begrotingsproces voor de zorg, zowel in de Verenigde Staten als in Nederland. De institutionele setting, waaronder de gehanteerde begrotingsregels en de manier waarop het begrotingsproces is vormgegeven, is daarbij zeker van belang, maar niet doorslaggevend.

Lees verder…

Cafe strategie - Budgetteringsstrategieën

30 juli 2015
Christiaan Schakel, MSc* en Niek Stadhouders, MSc** pakten het onderwerp budgetterings-strategieën bij de hoorns tijdens deze VWS bijeenkomst die gericht is op kennisdeling.

Lees verder…

Evaluatie adviestrajecten bij problematisch ziekteverzuim

In opdracht van het ministerie van SZW heeft de Celsus Academie onderzoek gedaan naar de specifieke groep van problematische arbeidsverzuimers. Het rapport ‘Evaluatie van adviestrajecten bij problematisch ziekteverzuim’ is op 7 juli aan de Tweede Kamer aangeboden.

Van problematisch verzuim is sprake als de re-integratie van een zieke werknemer langer duurt dan verwacht gezien behandeling, aandoening en prognose. Eén van de mogelijkheden die een werkgever heeft om het problematisch verzuim op te lossen is het aanvragen van een arbeidsgerelateerd medisch advies. Hierbij wordt gekeken naar de medische oorzaken van het problematisch verzuim en de gevolgen voor werkhervatting. De Celsus Academie heeft de kenmerken van 2595 werknemers die een adviestraject bij één aanbieder hebben doorlopen uitgebreid in kaart gebracht.

Lees verder…

Medisch specialist ‘steward’ van schaarse zorgeuro’s?

In Nederland is nog nooit onderzocht hoe medisch specialisten hun rol percipiëren in het betaalbaar houden van de zorg, Celsus gaat hier nu verandering in brengen. In hoeverre zijn specialisten bereid te acteren als ‘stewards’ van schaarse middelen? In de VS werd hier al onderzoek naar gedaan. Amerikaanse artsen toonden een hoge mate van kostenbewustzijn, gaven aan hier een bepaalde mate van verantwoordelijkheid voor te voelen maar waren weinig enthousiast over fundamentele maatregelen die het kostenprobleem adresseren.

Lees verder…

'master course' betaalbaarheid van de zorg

De Celsus academie is gestart met de ontwikkeling van een complete online master over betaalbaarheid van de zorg. Eind 2015 zal de eerste module gereed zijn. Deze nascholing is bedoeld voor medisch specialisten (in opleiding) die een volwaardig gesprekspartner willen zijn voor zorgmanagers en zorgverzekeraars. Onderwerpen lopen uiteen van de DBC/DOT-systematiek tot de werking van ons zorgstelsel waarbij steeds de dagelijkse praktijk van de arts centraal staat. 

Lees verder…

Ethiek van de betaalbaarheid van zorg

Ontwikkeling van een onderzoeksagenda
De eerder genoemde Celsus conferentie over ‘Kanteling van zorg’ werd voorafgegaan door een ochtendprogramma dat in teken stond van ‘Ethiek van de betaalbaar van zorg’. Doel was om met de 26 genodigden uit verschillende geledingen (ethici, hoogleraren, huisartsen en medewerkers van zorgverzekeraars en ministerie van VWS en medewerkers van de Celsus academie zelf) te komen tot een onderzoeksagenda voor dit brede thema. Afgesloten werd met de formulering van een eerste opzet van een onderzoeksagenda. De komende periode worden in subgroepen verschillende onderwerpen verder uitgewerkt.

Lees verder…

Celsus Invitational Conference 2015

23 april vond de de 2e Invitational Conference van Celsus, academie voor betaalbare zorg plaats met als thema ‘kanteling van zorg en de betekenis ervan voor kwaliteit en betaalbaarheid’, een compilatie. Alle congresmaterialen (opnames, presentaties en posters) worden hieronder beschikbaar gesteld.

Lees verder…

Sfeerverslag Weissberg Forum

'Perspectives on the Shifting US Health Landscape'

Sinds begin 2014 kunnen Amerikanen profiteren van de uitbreidingen onder de nieuwe zorgwet van President Obama. Velen hebben dat inmiddels gedaan, getuige het lage percentage van onverzekerden (circa 16 procent in 2014). Er is echter geen ander debat dat het land zo verdeelt. Terwijl Democraten wijzen op alle grote verdiensten van de wet tot dusver, namelijk meer Amerikanen met een zorgverzekering, een efficiënter zorgsysteem en een afvlakking van de kostencurve sinds een aantal jaar, zeggen de Republikeinen juist dat de wet (kleine) ondernemers in de weg zit en veel te duur is.

Lees verder…

Verslag winteracademie editie 2015

Hoe bereik je een betaalbare zorg van een goede kwaliteit?

In samenwerking met het ministerie van VWS heeft Celsus voor de Rijksacademie voor Financiën, Economie en Bedrijfsvoering, een succesvolle opleiding georganiseerd over het Nederlandse Zorgstelsel. Motivatie voor het organiseren van deze interdepartementale winteracademie is dat de zorguitgaven meer en meer op het overheidsbudget drukken.

Lees verder…

Verslag slotsymposium Winteracademie 12 mrt 2015

Op 12 maart vond het slotsymposium van de Winteracademie plaats met het thema ‘Verspilling en betaalbaarheid van de zorg – valt er veel geld te besparen zonder kwaliteitsverlies?’. 

Lees verder…

Marit Tanke plv. programmaleider Celsus

AY1Y9770 zw - kopie
Op 1 januari 2015 is Marit Tanke gestart als plaatsvervangend programmaleider naast Patrick Jeurissen bij Celsus, academie voor betaalbare zorg. Tijd om haar voor te stellen. Marit heeft een achtergrond als arts en onderzoeker. De afgelopen jaren heeft zij gewerkt als adviseur in de gezondheidszorg bij KPMG Nederland, waar zij veel projecten heeft gedaan rondom het onderwerp ‘Value-Based Healthcare’.

Lees verder…

Zorg op de kaart

2015 is het jaar van de transparantie in de zorg. Transparantie is belangrijk voor patiënten bij het maken van goede keuzes. Niet alleen als het gaat om het kiezen van een goed ziekenhuis voor planbare operaties, of de jaarlijkse keuze voor een geschikte zorgverzekering. Ook in de ouderenzorg is transparantie belangrijk en Celsus ondersteunt VWS en TNO inhoudelijk met hun initiatief www.zorgopdekaart.nl.

Lees verder…

Handleiding voor ‘Selectie van PROs en PROMs’

Patient-geraporteerde uitkomsten vormen een essentieel onderdeel voor het meten en bevorderen van value based healthcare. De waarde van de zorg wordt bepaald door uitkomsten van zorg die belangrijk zijn voor patiënten en deze te relateren aan de kosten van die zorg. Pro's en PROMs kunnen hiervoor worden ingezet en P.J. van der Wees, onderzoeker bij de Celsus academie, heeft samen met Caroline B. Terwee en Sandra Beurskens namens het NFU Expertisenetwerk Patient-Reported Outcomes een handreiking voor de selectie van PROs en PROMs ontwikkeld. Hierin worden de dilemma’s beschreven bij de selectie van PROs en PROMs voor de zorgpraktijk, wetenschappelijk onderzoek en het meten van de kwaliteit van zorg.

Lees verder…

CMWF - International Profiles of Health Care Systems

Recent heeft het Commonwealth Fund hun jaarlijkse International Profiles of Health Care Systems gepubliceerd. In deze rapportage worden de gezondheidszorgsystemen van 15 landen, waaronder Nederland, tot in detail besproken. Celsus heeft hier in belangrijke mate aan bijgedragen. Ben jij benieuwd hoe het Nederlandse stelsel zich verhoudt tot stelsels in andere landen? Bekijk dan hier de rapportage.

Check ook onze rubriek beleidsactualiteiten

Tip
Onder de rubriek Beleidsactualiteiten publiceren we regelmatig nieuwsbrieven van bv. Biomet die relevante  onderwerpen behandelen over de betaalbaarheid van zorg.

Nieuwsbrief Celsus, december 2014

Verschijningsdatum:
De nieuwsbrief van december 2014 is beschikbaar en gaat in op de geïntegreerde toepassing van PROMs in de zorg en verantwoording van kwaliteit, het Celsus project ‘Verzekerden met hoge zorgkosten’ en de aan tafel sessies over ondermeer taakherschikking in de zorg. Stef Groenewoud gaat in zijn blog in op de morele grenzen aan marktwerking in de zorg en wellicht interessant de aankondiging van het congres ‘Verspilling in de zorg’ op 12 maart 2015. Bewaar vast de datum van de eerstvolgende Celsus Invitational Conference op 23 april 2015 met het thema 'Bouwen aan Zorg', over de kanteling naar het patiëntenperspectief en de consequenties voor betaalbaarheid van zorg. De uitnodigingen voor deze conferentie worden in februari verstuurd.

Aan tafel sessie - Taakherschikking

Op 11 nov 2014 werd met het onderwerp 'Taakherschikking' behandeld. Dr. Miranda Laurant (Senior onderzoeker en projectleider bij IQ healthcare en lector Organisatie van Zorg en Dienstverlening bij de HAN) hield een presentatie over de huidige stand van zaken. De essentie van het verhaal van dr. Miranda Laurant (IQ healthcare) was dat het begrip taakherschikking weinig precies wordt gebuikt.

Lees verder…

Conferentie verslag 5 juni 2014

Gert Westert, hoofd IQ healthcare, Radboudumc, opende de conferentie met een introductie op de Celsus academie met het motto ‘Betaalbare zorg voor elke burger’. De gerenommeerde sprekers drs. Wouter Bos, voorzitter raad van bestuur VUmc en dr. Rob Dillmann, voorzitter raad van bestuur Isala Klinieken in Zwolle gaven vanuit hun visie invulling aan het onderwerp betaalbaarheid van de (top)zorg. Dit alles onder leiding van dagvoorzitter prof. dr. Jan Kremer. De opnames van de volledige presentaties zijn hier te bekijken of lees het verslag via deze link.

Omvang en financiering van het basispakket

Een verkennende internationale vergelijking

De stijgende kosten van de zorg vormen een cruciale budgettaire uitdaging voor veel Westerse landen. Behalve meer doelmatigheid, zijn de omvang van het basispakket en de hoogte van eigen betalingen mogelijke sturingsinstrumenten voor de beteugeling van de zorguitgaven. In ons onderzoek verkennen we op basis van een internationale vergelijking of er ‘uitruileffecten’ bestaan tussen (de omvang van) het pakket en de wijze waarop dit wordt gefinancierd. Twee vragen staan centraal: a) Hoe verhoudt zich de omvang en de financiering, inclusief de eigen betalingen, van het basispakket in Nederland in vergelijking met andere Europese landen?; b) Bestaat er een wisselwerking (uitruil) in de vergeleken landen tussen de ‘omvang’ van het pakket en de financiering van het pakket, waaronder de hoogte van de eigen betalingen?

Lees verder…

Openingsconferentie van de Celsus academie

Op 5 juni 2014 vond de eerste invitational conference plaats ter gelegenheid van de start van Celsus, academie voor betaalbare zorg, het expertisecentrum in Nederland op het gebied van doelmatigheid en betaalbaarheid van de zorg. Het thema van de conferentie was 'Betaalbare zorg voor elke burger', met een accent op de betaalbaarheid van topzorg. De conferentie werd gehouden in het prachtige Muntgebouw te Utrecht. We kijken terug op een zeer geslaagde middag met ruim 120 bezoekers. Voor deze dag werd ter kennismaking een brochure gemaakt met aanvullende informatie over de Celsus academie.

P1000194  P1000192 uitsnede2

Lees verder…

Beheersing zorgkosten

Door Patrick Jeurissen

Samenvatting
De kosten van zorg stijgen al sinds vele decennia - soms sneller, soms langzamer. Deze stijging gaat harder dan de economische groei, met als gevolg dat de zorg een steeds groter beslag legt op de nationale welvaart.

Lees verder…

‘Sustainable health systems for inclusive growth in Europe’

Conferentieverslag.
De toenemende kosten voor de gezondheidszorg zijn niet alleen in Nederland een punt van aandacht. Ook in andere Europese landen is de stijging van de zorgkosten verontrustend en wordt gezocht naar maatregelen om de kosten in bedwang te houden. In november 2013 heeft het Health Forum de conferentie ‘sustainable health care for inclusive growth’ georganiseerd, waar onderzoekers en beleidsmakers de stand van zaken hebben besproken.

Lees verder…

Reductie van verspilling in de (langdurige) zorg

De Nederlandse overheid probeert de bevolking te betrekken bij het beheersen van de Nederlandse zorgkosten. Een van die pogingen is het virtueel meldpunt voor het melden van verspilling in de zorg.

In de periode van mei 2013 tot augustus 2013 werden op dit virtuele meldpunt 16.000 vragenlijsten ingevuld. Resultaten laten zien dat verspilling lijkt op te treden in alle aspecten van zorg. Echter voornamelijk in de acute zorg lijkt de verspilling gerelateerd te zijn aan het volume en prijsniveau, terwijl in de langdurige zorg verspilling eerder gerelateerd lijkt aan managementkosten en de complexiteit van het administratieve systeem.

Lees verder…

Patiënt aan het roer of toch het geld?

Patiëntenparticipatie is een van de uitgangspunten van ons volksgezondheidsbeleid. Maar in wiens belang is dat? In dat van de patiënt die een stem krijgt of in dat van de samenleving die streeft naar minder zorguitgaven in deze tijden van vergrijzing en economische crisis?
Lees het blog van Mariëlle Ouwens

Huisartsen: te veel onnodige zorg in Nederland

Er wordt volgens huisartsen (veel) te veel zorg verleend in ziekenhuizen (84,4%), huisartsenposten (84,5%), privéklinieken (84,5%) en in mindere mate in huisartsenpraktijken (58,2%). Dat blijkt uit de studie ‘Onnodige zorg in de Nederlandse gezondheidszorg, gezien vanuit het perspectief van de huisarts’ van de Celsus academie. Het betreft vooral onnodige diagnostiek, medische behandelingen en controle en follow-up.

Winst valt te behalen in het terugdringen van onnodige zorg door het vergroten van de poortwachterrol van de huisarts. Omdat Nederlandse huisartsen erg patiëntgeoriënteerd zijn, lijkt het stimuleren om terughoudender te verwijzen zonder verdere ondersteunende financiële of structurele maatregelen op voorhand minder kansrijk.

Lees het rapport Onnodige zorg in de Nederlandse gezondheidszorg, gezien vanuit het perspectief van de huisarts door Joost Wammes, Lise Verhoef, Gert Westert, Pim Assendelft, Patrick Jeurissen en Marjan Faber.

Zojuist verschenen: nieuwsbrief Celsus academie

Zojuist verschenen! De eerste editie van de Nieuwsbrief van de Celsus academie met aandacht voor vragen als 'Is de Nederlandse zorg onderweg naar uitkomstbekostiging' en 'Hoe maken we de zorg gezond?' Neem nu een abonnement en blijf automatisch op de hoogte van betaalbare zorg.  

No cure no pay: uitkomst-bekostiging in de zorg

De roep om uitkomstindicatoren is luid. Wat is precies het resultaat van onze dure zorg? En wat de toegevoegde waarde voor de patiënt? Bovendien zijn er verontrustende signalen dat er grote kwaliteitsverschillen zijn, zowel tussen instellingen als tussen zorgverleners. ‘De zorg is onvoldoende transparant en het is moeilijk om goede zorg te kiezen,’ is een algemeen gevoel dat leeft.

Lees verder…

Uitdaging: betaalbare langdurige zorg

Langzaam maar zeker snoept de langdurige zorg een steeds groter deel van het totale zorgbudget op. En door de sterke vergrijzing, de dalende productiviteit in de zorg - ten opzichte van andere sectoren - en het feit dat het steeds moeilijker wordt om het aantal (mantel)zorgers in het informele circuit op peil te houden, wordt het probleem steeds groter. De Celsus academie heeft er een paper over gepubliceerd, ‘Sustainable challenge: sustainable long-term care’.

Lees verder…

Celsus: nieuwe academie over betaalbare zorg

Er moet meer aandacht komen voor de betaalbaarheid van de zorg. Want de Nederlandse zorg is - na die van de Verenigde Staten - de duurste ter wereld. En de kosten blijven maar stijgen. Niets doen is daarom geen optie meer

Lees verder…

Nieuwsbrief over betaalbare zorg

De Celsus academie heeft een digitale nieuwsbrief over kennis op het gebied van betaalbare zorg. Deze nieuwsbrief verschijnt niet in een vaste frequentie, maar ad hoc, dus alleen als er nieuws is. De nieuwsbrief wordt ook geplaatst op deze website.

Lees verder…

Nieuw: Celsus, academie voor betaalbare zorg

Betaalbare zorg voor elke burger. Dat is een van de speerpunten van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Daarom initieerde VWS, in samenwerking met UMC St. Radboud/IQ Healthcare Celsus, academie voor betaalbare zorg.

Lees verder…

Agenda

Er zijn momenteel geen activiteiten gepland.