Activiteiten

Een belangrijke doelstelling van de Celsus academie is om (bestaande) kennis over betaalbaarheid van zorg te bundelen, te vergroten en te verbinden.

Al onze activiteiten waarin we dit bewerkstelligen zijn op deze pagina te vinden. Denk aan de jaarlijkse Celsus invitational conference voor stakeholders in de zorg. Onderwijs met de ‘Winteracademie’ voor beleidsmakers, een ‘Online Cursus over Betaalbaarheid & Kwaliteit’ voor medisch specialisten en de onderwijsmodule betaalbaarheid voor studenten Biomedische wetenschappen en Geneeskunde van de Radboud Universiteit. Uitwisseling van kennis met beleidsmakers van VWS in Kennis-aan-tafel bijeenkomsten als ook via diverse presentaties en referaten in het land.

Masterclass economie en beleid over de betaalbaarheid van de zorg

De Rijksacademie voor Financiën, Economie en Bedrijfsvoering en Celsus academie presenteren:
Masterclass economie en beleid over de betaalbaarheid van de zorg

Inhoud
Het doel van de masterclass is de deelnemers meer inzicht te geven in (de discussies over) de betaalbaarheid van het Nederlandse zorgstelsel. Inzichten vanuit de praktijk, de wetenschap en het beleid komen aan bod. De masterclass maakt het mogelijk om zelf in discussie te gaan over de verschillende onderwerpen die aan bod komen. Colleges en presentaties hebben een interactief karakter. Alle deelnemers aan de vierdaagse opleiding krijgen exemplaren van twee binnenkort verschijnende boeken: Betaalbare zorg en 50 jaar kostenbeheersing in de zorg. Hieronder wordt het volledige programma weergeven. De in het programma genoemde hoofdstuknummers hebben betrekking op het boek Betaalbare zorg.

Programma
Link naar programma symposium
Link naar programma van de vier lesdagen

Data
Inleidend symposium op donderdagmiddag 19 april 2018
Vier lesdagen: dinsdag 19 juni, donderdag 21 juni, maandag 25 juni en dinsdag 26 juni 2018

Doelgroep
beleidsmedewerkers en rijksambtenaren met interesse in de zorg
(Maximaal 25 deelnemers)

Locatie inleidend symposium
New Babylon Den Haag

Locatie vierdaagse opleiding
Rijksacademie voor Financiën, Economie en Bedrijfsvoering,
Zeestraat 86‐90, 2518 AD, Den Haag

Leerdoelen
De masterclass verschaft deelnemers inzicht in:

  • de financiering en inrichting van het Nederlandse zorgstelsel;
  • de belangrijkste mechanismen die van invloed zijn op de betaalbaarheid van de zorg op verschillende niveaus (macro, meso en micro);
  • de invloed van politieke keuzes en instituties op de betaalbaarheid en de kwaliteit van de zorg;
  • de visie van verschillende stakeholders (patiënten, zorgverzekeraars en zorgverleners) op de betaalbaarheid van de zorg;
  • de spanningen tussen beleid en praktijk.

Direct aanmelden? Klik hier
Bezoek de website van de Rijksacademie zelf. Klik hier

Vijf jaar Celsus, academie voor betaalbare zorg

INLEIDING
Nederlandse zorg presteert goed en staat steeds in de top 5 van de lijstjes. Maar de kosten zijn hoog.  Op dit moment besteden modale inkomens al 20% van hun inkomen aan zorg. Dit percentage zal de komende jaren toenemen. Kunnen en willen we dat wel betalen? Stijgende zorgkosten kunnen de solidariteit ondermijnen en investeringen in andere publieke uitgaven onder druk zetten. Het is duidelijk dat we de zorg betaalbaar moeten houden. Maar wat betekent dat? En hoe krijgen we dat voor elkaar in het Nederlandse zorgstelsel?
Celsus, academie voor betaalbare zorg heeft de afgelopen vijf jaar dit type vraagstukken onderzocht. Op 19 april 2018 presenteert Celsus de belangrijkste bevindingen. 

Eerst verspilling tegengaan dan keuzes maken
Celsus stelt dat het belangrijk is om eerst verspilling aan te pakken, voordat we grenzen stellen aan het pakket. Dit betekent: stoppen met zorg waarvan het effect niet bewezen is, inzetten op substitutie en het zorgaanbod beter laten aansluiten bij de vraag. Denk bijvoorbeeld aan de steeds grotere groep patiënten met combinaties van (complexe) aandoeningen. 
Patrick Jeurissen, projectleider: “We hebben het hier over ongestructureerde vraagstukken. Deze vragen om een pragmatische aanpak waar alle spelers een rol in hebben. De oplossing zit in een combinatie van aanpakken, er is geen ‘magic bullet’.” 

Boek ‘Betaalbare zorg’
De onderzoekers bundelen de aanbevelingen uit het onderzoek van Celsus in het boek ‘Betaalbare zorg’. Dit beschrijft verschillende onderwerpen, zoals het beheer van zorgpakketten, het inrichten van langdurige zorg, de effecten van marktwerking, samenwerking tussen zorgaanbieders, medicalisering en preventie. 
Gezamenlijk zijn de hoofdstukken ook te lezen als advies voor beleidsmakers. Gert Westert, hoofd IQ healthcare: “Op nationaal niveau zijn er, via doelmatige inkoop en hoofdlijnenakkoorden, al succesvolle stappen gezet om de stijging van de zorgkosten af te remmen. Daarmee is het probleem zeker niet van tafel. Zonder verdere inzet op betere en betaalbare zorg, lopen we het risico dat de zorg op termijn verschraalt. De kosten zomaar afwentelen op de burger is, zeker op lange termijn, niet de oplossing.”

Op 19 april wordt het boek aangeboden aan de minister Bruins van Medische Zorg en Sport.

PROGRAMMA
De dagvoorzitters Gert Westert, Radboudumc, en Katja Mur, VWS, brengen u een gevarieerd programma. We belichten de kernboodschappen uit het Celsusprogramma die onze keynote speaker Elias Mossialos (LSE Londen) vervolgens in een internationaal perspectief plaatst. Daarna gaan we in discussie over de agenda voor Nederland. Dit doen we met Joris van Eijck, directeur zorg Menzis; Corinne Tutein Nolthenius, directeur zorg Rivas en Ernst van Koesveld, directeur Zorgverzekeringen bij VWS en vertegenwoordigers vanuit professionals (met onder andere Hester Vermeulen, hoogleraar verplegingswetenschap Radboudumc en internist Henk Bilo, internist Isala klinieken). Als afsluiting overhandigt Leon van Halder het eerste exemplaar van het boek ‘Betaalbare zorg’ aan minister Bruins.  En u neemt zelf ook een exemplaar mee naar huis.

Programmadetails

Aanmelden

Online cursus Betaalbaarheid en Kwaliteit van de Zorg

Nog enkele plaatsen beschikbaar voor startdatum 11 oktober 2017

Bent u medisch specialist en wilt u mee kunnen discussiëren over kwaliteit in relatie tot de bekostiging van zorg? Dan is deze cursus misschien iets voor u. Door de online beschikbaarheid is dit een gevarieerde cursus die flexibel in te plannen is. Uw medecursisten ontmoet u in een start- en slotbijeenkomst, respectievelijk op 11 oktober en 6 december (in de avond). De cursus is ABAN geaccrediteerd met 6 punten.

In deze cursus kijken we naar waarom het zorgstelsel is zoals het is, hoe het werkt en hoe de medisch specialist invloed kan uitoefenen op de betaalbaarheid van de zorg. Aan de hand van artikelen, (online) presentaties en interviews, en onderlinge discussie kijken we bovendien naar de rollen van de zorgverzekeraar, de overheid en de patiënt.

Klik hier voor meer informatie.

Celsus-Talma Conferentie 2017

Zorginkoop en –verkoop: het spel en de spelers

Hoe ziet het spel van zorginkoop en –verkoop er uit? Wie zijn de spelers en wat zijn hun perspectieven? En hoe kan samenwerking rond zorginkoop en –verkoop verbeterd worden? Deze vragen stonden centraal op de Celsus-Talma Conferentie op 1 juni 2017 op de Vrije Universiteit Amsterdam.

Het doel van de conferentie was bijdragen aan de effectiviteit van de samenwerking rond zorginkoop en -verkoop. Belemmeringen voor doelmatige zorg werden inzichtelijk gemaakt door naar de perspectieven van verschillende spelers bij zorginkoop en –verkoop te kijken. Prominente sprekers uit de zorg reflecteerden op de verschillende rollen: Ernst van Koesveld (plaatsvervangend DG en directeur Ziektekostenverzekering VWS), Rob Adolfsen (voormalig bestuursvoorzitter Agis), dr. Bas Leerink (bestuursvoorzitter Medisch Spectrum Twente) en Hein Abeln (geassocieerd partner Bestuursadvies bij Twynstra Gudde).

Van Koesveld besprak de rol van overheid aan de hand van drie kernboodschappen. Zo gaat het de overheid om kostenbeheersing: ‘Het gaat om het spel, de spelers, maar zeker ook om de knikkers’, aldus Van Koesveld. Ook kampt de overheid met een paradoxale rol, waarbij ze niet over de zorg gaan maar er wel verantwoordelijk voor worden gehouden en als spelverdeler tegelijkertijd een speler is. Tot slot sprak Van Koesveld van een ‘Third party problem’, waarbij de overheid tussen ziekenhuis en verzekeraar staat ten dienste van de patiënt-verzekerde-premiebetaler.

Adolfsen reflecteerde op de rol van zorgverzekeraars aan de hand van de taken, drijfveren en imago van de zorgverzekeraars. ‘Simpel, maar niet eenvoudig’ waren die volgens hem. Zorgverzekeraars hebben uiteenlopende drijfveren en taken, als schadeverzekeraars en uitvoerders van de wet. Ze dromen over grote verzekerdenaantallen en zorgsturing, en voelen zich belangenbehartiger van hun verzekerden. Dit vindt plaats in een context waarin verandering lastig is, kostenbeheersing een grote rol speelt en de publieke opinie over zorgverzekeraars steeds negatiever wordt. Adolfsen zag dan ook noodzaak voor samenwerking bij inkoop en verkoop en refereerde naar de Loesje-uitspraak: . ‘Waarom moeilijk doen, als het samen kan? ’

Leerink zette uiteen hoe de ziekenhuizen te maken hebben met veel verschillende stakeholders, existentiële druk door dunne financiële marges en opvattingen in de buitenwereld die niet stroken met de praktijk. In deze context is een transparante verkoopstrategie niet altijd in het belang van het ziekenhuis. Gebrek aan transparantie biedt ruimte om verder te kijken dan alleen prijs en volume, waardoor andere zaken meegenomen kunnen worden in de onderhandeling. Daarnaast gaf Leerink het belang aan om samen te werken met medisch specialisten, omdat dit de kans vergroot dat gemaakte afspraken ook daadwerkelijk in praktijk gebracht worden.

Abeln reflecteerde als vierde op de rol van medisch specialisten bij inkoop- en verkoop van zorg. De belangrijkste vraag is volgens Abeln hoe maximale overlap van belangen van ziekenhuis en specialisten bereikt kan worden. Hij signaleerde drie kernproblemen die overlap van belangen moeilijk maken: versnippering (ieder voor zich), vervlakking (middelmatigheid) en vrijblijvendheid (geen commitment). Abeln benoemde een aantal do’s en don’ts hierbij. Specialisten kunnen altijd ‘de patiënt als joker in het spel’ inzetten, maar er zijn ook mogelijkheden voor samenwerking ‘als je de bezieling van specialisten weet te raken’, aldus Abeln.

Vervolgens was het woord aan prof. dr. Ab Klink, als voorzitter van het Talma Instituut. Klink kaartte een vijftal institutionele belemmeringen in relatie tot de kwaliteit van de zorg aan. Ook volgens hem kan dat samenwerking een oplossing vormen voor dergelijke belemmeringen.

Na de sprekers volgden workshops waarin inkoop- en verkoop casussen gesimuleerd werden. Hier moest de samenwerking gestalte krijgen. De casussen betroffen vraagstukken omtrent innovatie, integratie, gepaste zorg en kostenbeheersing. In de workshops moesten deelnemers vanuit het perspectief van de hen toebedeelde rol – overheid, zorgverzekeraar, ziekenhuis of medisch specialist – in discussie met andere partijen over een probleem. Het rollenspel liet zien dat een gezamenlijke stip op de horizon vaak goed vastgesteld kon worden. De weg daar naar toe verliep vaak moeizaam vanwege de verschillende perspectieven en belangen van de partijen. Het was voor veel deelnemers verhelderend om eens de rol van een ander te nemen. Zo zei een deelnemer: ‘Ik dacht altijd dat de medici alles voor het zeggen hadden, maar dat is helemaal niet zo!’

Na de workshops werd in een plenaire paneldiscussie besproken welke barrières voor doelmatige zorg en mogelijke oplossingen in de rollenspellen naar voren kwamen. Ter tafel kwamen onder andere de lastige weg van innovatie, vraagstukken rond substitutie en superspecialisaties, en second opinions bij low-value care. De discussie werd afgesloten met de constatering dat de Loesje-spreuk uit de presentatie van Adolfsen een belangrijke onderzoeksvraag is: het is moeilijk om samen te werken, maar een makkelijke weg is er niet.

Online cursus ‘Betaalbaarheid en Kwaliteit in de Zorg’ scoort goed onder medisch specialisten

Deze cursus werd ontwikkeld voor A(N)IOS en medisch specialisten en leert hen hoe ons zorgstelsel werkt en hoe zij zelf kunnen bijdragen aan de betaalbaarheid van onze zorg. Met een de gemiddelde waardering van 8,1 op een schaal van 1-10 zijn we niet ontevreden.

De eerste twee edities van de cursus hebben laten zien dat de diversiteit aan onderwijsvormen (zoals artikelen, filmpjes en interactieve discussies op het forum), de bijdragen van duidelijk deskundige docenten en sprekers en het online karakter van het onderwijs, door de deelnemers zeer worden gewaardeerd:

“De cursus was grotendeels online, wat ik erg prettig vond. Ik reis veel met de trein en dan kun je de lessen gewoon onderweg doen, op je eigen moment. Het leuke was dat je met mede-cursisten kon discussiëren. Je chat met mensen die heel verschillende functies hebben, zoals specialisten, apothekers, arts-assistenten en paramedici. Zodoende kun je vanuit verschillende invalshoeken naar een bepaald probleem kijken.”

“Tijdens de cursus doe je niet alleen veel basiskennis op, de lesstof is ook zeer praktijkgericht. Je ziet onderwerpen terugkomen in je dagelijkse werk en leert met een kritische blik kijken naar de zorg om je heen.”

Voor zover ik kon bepalen is dit de enige cursus die wat dieper op deze materie in gaat. Tevens is de elektronische leeromgeving een pluspunt, zeker niet mogelijk om dit klassikaal te doen met medici.”

“Heb veel geleerd en door de manier van aanbod beklijfd het ook. Ik zou sommige lectures nog wel een keer opnieuw willen bekijken, of in toekomst willen terugkijken. Jammer dat dit niet mogelijk is.”

“ De meerdere dimensies, de zorgkant, het organisatorische, het overheidsgereguleerde en de mogelijkheden om ook over de grens te kijken.”

“ Goede opbouw, goede achtergrondinformatie. Web-presentaties zijn helder, daarna bijhorende artikelen bestuderen. De online discussies waren veel amusanter dan verwacht naast de inhoudelijke leerzaamheid.”

Informatie
De cursus wordt twee keer per jaar samen met de Academie voor Medisch Specialisten en Elevate Health georganiseerd en is geaccrediteerd door Accreditatie Bureau Algemene Nascholing (ABAN).
Komend najaar gaat de cursus weer van start op 11 oktober  2017.
De inschrijving is inmiddels geopend.

Meer informatie over de cursus vindt u in deze folder.
U kunt zich inschrijven via de website van ElevateHealth.eu.

Online cursus - De Betaalbaarheid en Kwaliteit van de Zorg

Voor AIOS en medisch specialisten

Deze cursus is bedoeld voor AIOS en medisch specialisten die meer willen weten over ons zorgstelsel en hoe zij zelf kunnen bijdragen aan de betaalbaarheid van de zorg. De eerste editie in het voorjaar van 2016 is goed ontvangen, waarbij de diversiteit aan onderwijsvormen (zoals artikelen, filmpjes en interactieve discussies op het forum), de bijdragen van duidelijk deskundige docenten en sprekers en het online karakter van het onderwijs zeer werden gewaardeerd. 

“Frisse cursus die kennis bundelt waar je zelf niet snel toegang tot hebt; veel diversiteit door de verschillende soorten artikelen en verschillende sprekers die praten vanuit hun eigen vakgebied, dat maakt het leuk.”
— AIOS orthopedie,Tergooi

Op 11 oktober 2017 start de derde editie van de cursus. De cursus bestaat uit een startbijeenkomst, dan 4 weken online en een afsluitende bijeenkomst. Meer informatie over de inhoud en kosten van deze cursus kan je nalezen op de website van Elevatehealth (of in de brochure). Of neem contact op met de cursuscoördinator dr. Hilly Calsbeek

De cursusprijs is gelijk gebleven, maar leden van de vereniging De Jonge Specialist ontvangen 25% korting. AIOS van het Radboudumc kunnen een opleidingsvoucher gebruiken.

Cursus najaar 2017:
Startbijeenkomst: 11oktober
Slotbijeenkomst: 6 december

Aanmelden kan via de website van Elevatehealth.

Celsus-Talma Invitational Conference

Zorginkoop en -verkoop, what’s all in the game

De conferentie van dit jaar gaat over de afstemming tussen zorginkoper en zorgverkoper en alle overige actoren in het in- en verkoopspel. Hoewel de samenwerking formeel tot stand komt door overleg tussen het ziekenhuis en de zorgverzekeraar zien wij ook twee achterliggende partijen die hierin een belangrijke rol spelen. Wij onderscheiden deze middag daarom 4 rollen: medisch specialist, ziekenhuis, zorgverzekeraar en overheid. Voor elk van deze rollen nodigen we toppers uit de zorg uit en vragen hen hierop te reflecteren.

1. MSB | Federatie Medisch Specialisten, door Hein Abeln, Bestuursadviseur
2. Ziekenhuis, door Bas Leerink, Voorzitter raad van bestuur Medisch Spectrum Twente 
3. Zorgverzekeraar, door Rob Adolfsen, lid raad van toezicht bij Nierstichting
4. Overheid, door Kim Putters, Directeur Sociaal en Cultureel Planbureau (tbc)

Na deze sprekers volgt een actieve workshopronde waarmee deelnemers aan deze conferentie meer inzicht en begrip krijgen over zorgin- en verkoop. Zo beogen we de effectiviteit van de samenwerking rond zorgin- en verkoop te verbeteren.

Het betreft een invitational conference. Mocht u echter geen uitnodiging ontvangen en toch graag deelnemen aan deze middag maak dit dan kenbaar aan de organisatie: secretariaat.agw.falw@vu.nl.

 

Kostenbewustzijn en de betaalbaarheid en kwaliteit van ons zorgstelsel

Verslag van de Winteracademie – editie 2017

Celsus organiseert jaarlijks de Winteracademie Economie en Beleid voor rijksambtenaren, samen met de Rijksacademie voor financiën, economie en bedrijfsvoering. De winteracademie brengt kennis en praktijk over de betaalbaarheid van zorg samen. De academie wordt elk jaar afgesloten met een symposium dat ook toegankelijk is voor geïnteresseerden van buiten de Winteracademie. Het thema van het symposium dit jaar was ‘Kostenbewustzijn in de zorg’.

Het programma van de academie biedt inzicht in het ontstaan van de huidige inrichting van het zorgstelsel en van de overheidsfinanciën over de tijd. Hoogleraren en onderzoekers van verschillende universiteiten presenteerden de stand van zaken in deelgebieden van de Nederlandse zorg. Onder andere prof. Johan Polder (RIVM), dr. Stef Groenewoud (IQ healthcare); dr. Xander Koolman (Talma) verzorgden een college.

Deskundigen deelden ervaringen uit de praktijk met het besturen van een instelling en het inkopen van zorg. Zo waren er onder meer bijdragen van financieel controller Aniel Ramawadh ( Saffier zorggroep), Marieke van der Steen (gemeenten Utrecht) en van Jerry Allon (ervaringsdeskundige). Er was veel ruimte voor inbreng van de deelnemers, allen rijksambtenaren van verschillende departementen en zelfstandige bestuursorganen.

Het slotsymposium, over Kostenbewustzijn’ werd dit keer voorgezeten door professor patiëntgerichte innovatie Jan Kremer. Na gevarieerde bijdragen vanuit het perspectief van de patiënt door Jerry Allon, dat van de medisch specialist door Koos van der Hoeven, dat van de beleidsmaker door Katja Mur en het perspectief van de verzekeraar, door Ab klink, was het tijd voor een inspirerende discussie.

Symposium 'Kostenbewustzijn in de zorg'

de beleidsdirecteur, arts en patiënt aan het woord

De winteracademie ‘Betaalbaarheid van de zorg’ wordt ook dit jaar afgesloten met een congres dat ook voor niet-deelnemers toegankelijk is. Drie sprekers geven op dit congres hun visie, gevolgd door een paneldiscussie.
Als dagvoorzitter treedt op prof. dr. Jan Kremer (Radboud Universiteit).

Programma

14.00 uur Ontvangst met koffie/thee
14.30 uur Welkom door prof. dr. Jan Kremer
14.35 uur Korte inleiding Celsus academie
14.45 uur Inleiding door drs. Katja Mur (directeur MEVA, ministerie van VWS) vanuit het perspectief van het overheidsbeleid
15.10 uur Inleiding door prof. dr. Koos van der Hoeven (internist-oncoloog van het Radboud UMC) over dure geneesmiddelen
15.35 uur Inleiding door Jerry Allon (Veerkrachtfabriek) vanuit het perspectief van de patiënt/cliënt/burger
16.00 uur Paneldiscussie en vragen uit de zaal
16.45 uur Borrel

Meld je hier aan.

Locatie:
Rijksacademie voor Financiën, Economie en Bedrijfsvoering
Zeestraat 86-90
2518 AD Den Haag

Online cursus ‘Betaalbaarheid en Kwaliteit van de Zorg’ voor medisch specialisten en AOIS ABAN geaccrediteerd

Deze online cursus is afgelopen jaar voor het eerst gelanceerd en werd goed gewaardeerd. We zijn blij nu met de toekenning van de accreditatie door Accreditatie Bureau Algemene Nascholing (ABAN) waar nieuwe deelnemers natuurlijk baat bij hebben. De volgende training start 15 februari 2017.

De cursus is ontwikkeld voor AIOS en medisch specialisten die meer willen weten over ons zorgstelsel en hoe zij zelf kunnen bijdragen aan de betaalbaarheid van de zorg. De eerste editie werd goed ontvangen en met nam de diversiteit aan onderwijsvormen (zoals artikelen, filmpjes en interactieve discussies op het forum), de bijdragen van duidelijk deskundige docenten en sprekers en het online karakter van het onderwijs werden zeer gewaardeerd.

Meer informatie over de cursus vindt u op onze website.

Winteracademie economie en beleid 2017

Betaalbaarheid in perspectief van het Nederlandse zorgstelsel

Data     
6, 7, 13 en 14 februari 2017
De opleiding wordt op 23 februari afgesloten met een congres.

Doelgroep
Rijksambtenaren 

De Winteracademie is ook in 2017 gewijd aan het Nederlandse zorgstelsel. De opleiding geeft de deelnemers meer inzicht in (de discussie over) de betaalbaarheid van het Nederlandse zorgstelsel vanuit de praktijk, de wetenschap en het beleid. Tevens biedt de Winteracademie een podium om zelf in discussie te gaan over de verschillende onderwerpen die aan bod komen. Colleges en presentaties hebben een interactief karakter. Startdatum: 6 februari 2016.

Lees meer over de opleiding en aanmelding.

Eerste online cursus Betaalbaarheid en Kwaliteit van de Zorg succesvol verlopen

De Celsus academie heeft samen met Elevate health en de Academie voor Medisch Specialisten een online cursus ontwikkeld over de Betaalbaarheid en kwaliteit van de zorg. Deze cursus is bedoeld voor AIOS en medisch specialisten die meer willen weten over ons zorgstelsel en hoe zij zelf kunnen bijdragen aan de betaalbaarheid van de zorg. Dat de eerste versie meteen een succes was, blijkt uit de positieve evaluatie door de deelnemers. Vooral de diversiteit aan onderwijsvormen (zoals artikelen, filmpjes en interactieve discussies op het forum), de bijdragen van duidelijk deskundige docenten en sprekers en het online karakter van het onderwijs werden gewaardeerd. 

“Frisse cursus die kennis bundelt waar je zelf niet snel toegang tot hebt; veel diversiteit door de verschillende soorten artikelen en verschillende sprekers die praten vanuit hun eigen vakgebied, dat maakt het leuk.”
AIOS orthopedie,Tergooi

In de cursus participeerden 11 deelnemers: 5 medisch specialisten, 5 AIOS en 1 apotheker. De artsen (in opleiding) waren afkomstig uit acht verschillende ziekenhuizen waarvan twee academisch. De diversiteit aan achtergronden en disciplines (neurologie, oncologische chirurgie en vaatchirurgie, dermatologie, radiologie, orthopedie, MDL-arts, internist, longarts, kinderarts én een apotheker) werd erg gewaardeerd in het interactieve deel van de cursus.

Verdeeld over vier weken deden de deelnemers kennis op en discussieerden zij over hun eigen rol in het Nederlandse zorgstelsel, de kwaliteit en toegevoegde waarde van zorg, kosten en bekostiging van de zorg, en toegevoegde waarde in de eigen praktijk. Inhoudelijke bijdragen werden geleverd door hoogleraren, artsen en onderzoekers uit het Radboudumc en een senior adviseur van het ministerie van VWS.

“De thema’s kosten, organisatie en kwaliteit van zorg én de invloed die je daar als arts op uit kan oefenen, moeten in de opleiding tot medisch specialist aan bod komen. In deze online cursus worden zij op een interactieve en afwisselende manier behandeld.”
AIOS chirurgie, Alrijne Zorggroep 

De cursus werd op 15 juni afgesloten met een gezamenlijke bijeenkomst met als doel netwerkvorming en het delen van ervaringen en vragen over de eigen rol en invloed op de betaalbaarheid en kwaliteit van de zorg aan de hand van eigen casuïstiek. Deze bijeenkomst werd door zes deelnemers bezocht. Ondanks de lage opkomst was het een interessante en bevlogen middag.

Mini-Symposium Gepaste zorg & Eigen risico

Het Talma Instituut organiseert een bijeenkomst over het aanpassen en beter inzetten van het verplichte eigen risico en de bijdrage die dat kan hebben op het leveren van gepaste zorg. Tijdens deze bijeenkomst presenteren wij recent onderzoek dat in samenwerking met de NPCF tot stand is gekomen. Het gaat om een experiment waarbij op indirecte wijze de voorkeuren van 8000 patiënten over het eigen risico in kaart zijn gebracht. Daarnaast presenteert Diane de Graeve, een Antwerpse hoogleraar, lessen uit België over de vormgeving van het eigen risico. België werkt al decennia aan het verfijnen van een uitgebreid systeem van eigen risico’s.

Lees meer

Lustrum conferentie IQ healthcare

Onderweg naar persoonsgerichte en betaalbare zorg

De gezondheidszorg staat voor een immense uitdaging waarbij twee belangrijke doelen tegen elkaar in lijken te werken: zorg die persoonsgericht en betaalbaar is. Staat persoonsgerichte zorg lijnrecht tegenover betaalbare zorg of gaan ze juist goed samen?

Een uitstekende line-up van (internationale) sprekers buigt zich 14 oktober over deze ogenschijnlijke (?) tegenstelling op zoek naar antwoorden.

We nodigen u van harte uit deel te nemen aan onze lustrum conferentie en dit debat. Ruim 200 mensen gingen u voor.

meer informatie en aanmelden.

Keuzemodule Betaalbare & Solidaire Zorg

De Celsus academie biedt studenten geneeskunde (GNK) en biomedisch wetenschappen (BMW) van de Radbouduniversiteit een keuzemodule aan om meer te leren over het Nederlandse zorgstelsel. De module heet ‘Betaalbare & solidaire zorg: de uitdagingen van het Nederlandse zorgstelsel’. In de afwisselende module krijgen studenten inzicht in de organisatie van het Nederlandse zorgstelsel en in de kosten en prestaties van onze zorg in vergelijking tot andere landen. Daarnaast dagen we ze uit om na te denken over solidariteit en wat dat betekent voor de betaalbaarheid van zorg. De voorzitter van de raad van bestuur van het Radboudumc komt vertellen over het besturen van een ziekenhuis.

Startdatum: 1 september 2016
Studiebelasting: 2 ECTS.
Contactpersoon Wieteke van Dijk

Celsus-Talma conference 2016

Steeds meer zorg een betaalbare oplossing?

Wat betekent de toename aan zorg voor de betaalbaarheid van de zorg? Zijn de groeiende uitgaven een probleem of juist een oplossing voor de groeiende zorgbehoefte? Hoe zoeken we de balans?

Onder leiding van Ernst van Koesveld (directie Z) bespraken de internationale topsprekers Jonathan Skinner (Verenigde Staten), Adam Roberts (Engeland) en Heinz Rothgang (Duitsland) deze vraagstukken aan de hand van een casus uit eigen land.

Skinner stelde dat de toename in zorgkosten in de VS vooral veroorzaakt wordt door nieuwe (technische) mogelijkheden.  Beteugeling hiervan vraagt om inzicht in kwaliteit en snelle datafeedback om snel diffunderende behandelingen te kunnen monitoren.  Technieken die geen waarde toevoegen moeten weer gestopt kunnen worden. Dit is niet mogelijk zonder inzicht in het effect van de behandeling en  de behoeften van patiënten.

Roberts laat zien hoe de toenemende kostendruk in Engeland leidt tot roep om hogere productiviteit in de ziekenhuizen. Het programma dat de NHS hierop ingezet heeft, heeft inderdaad geleid tot een trendbreuk in de stijging van zorgkosten. Echter, de rek lijkt nu uit het systeem, terwijl de uitdaging niet minder groot is.

Rothgang, tenslotte, brengt een andere kant van het verhaal: de casus van de langdurige zorg in Duitsland. Daar ligt, in tegenstelling tot de meeste andere landen, de uitdaging niet op het besparen van kosten, maar op het vergroten van de toegankelijkheid van de zorg. Om dit te bereiken wordt hiervoor de komende jaren veel extra geld uitgetrokken.

Minister Edith Schippers gaf het startschot voor de paneldiscussie met Thomas Plochg (directeur NPHF), Ab Klink (RvB VGZ), Maroeska Rovers (hoogleraar Evidence-based Surgery, Radboudumc) en Marcel OldeRikkert (hoogleraar Geriatrie, Radboudumc) onder leiding van Gert Westert (hoogleraar kwaliteit van zorg, Radboudumc). Zij  riep met een videoboodschap op tot antwoorden op ondermeer de vraag: Hoe zien de panelleden en de congresdeelnemers de transitie die de zorg de komende vijf tot tien jaar zal beleven door de versnelling in innovaties en de verwachte emancipatie van de patiënt? En hoe houden we in dit krachtenveld de zorg dan betaalbaar?

Deze mooie congresdag werd afgesloten met de feestelijke oratie van bijzonder hoogleraar ‘Betaalbaarheid van Zorg’ prof. dr. Patrick Jeurissen. Hij besprak het vraagstuk van de betaalbaarheid van onze zorg en wat er voor de langere termijn nog moet gebeuren.

Alle congresmaterialen, opnames, presentaties en posters zijn hieronder beschikbaar. Alsook de oratie van prof. dr. Patrick Jeurissen.

The impact of technology and multiple health systems on sustainable health care in the US
Prof. dr. Jon Skinner, Dartmouth Medical School
PDF van deze presentatie.

Increasing productivity in the NHS. Is it do-able?              
Adam Roberts, Head of Economics at The Health Foundation
PDF van deze presentatie.

Fiscal dilemma’s in funding Germany’s long term care   
Prof. Heinz Rothgang, Zentrum für Sozialpolitik Universität Bremen
PDF van deze presentatie.

Paneldiscussie
Over vraagstellingen opgeworpen door minister Edith Schippers en twee beleidsfabels ('de huisarts is poortwachter', en 'innovaties maken de zorg duurder') ging een panel bestaande uit dr. Thomas Plochg, prof. dr. Ab Klink, prof. dr. Maroeska Rovers, en prof. dr. Marcel OldeRikkert onder leiding van Gert Westert met elkaar in gesprek.

Videoboodschap minister drs. Edith Schippers
Beleidsfabel 1: de huisarts is poortwachter
Beleidsfabel 2: innovaties maken de zorg duurder

In de pauze konden bezoekers met de promovendi in gesprek over de promotietrajecten binnen het programma van de Celsus academie, zie ook PDF’s van onderstaande posters.

Wieteke van Dijk:

What do we mean when we say ‘Medicalisation’?

Joost Wammes:

Kwaliteit en betaalbaarheid van zorg bij patiënten met hoge zorgkosten.

Florien Kruse:

How do private hospitals perform -compared to public hospitals- regarding  efficiency, accessibility and quality of care in EU context?

Niek Stadhouders:

Actieve inkoop van langdurige zorg.

Niek Stadhouders:

Beleidsopties om de zorgkosten te beperken: review en model.

Floris Vlaanderen:

Uitkomstbekostiging.

Inger Abma:

Innovatie en betaalbaarheid: PROMs voor verbetering kwaliteit van zorg.

Deze derde editie van onze jaarlijkse conferentie werd dit jaar samen met het Talma Institute mogelijk gemaakt.

Oratie prof. dr. Patrick Jeurissen

Steeds meer zorg een betaalbare oplossing?

Aansluitend op de Celsus-Talma conference 2016 sprak prof. dr. Patrick Jeurissen zijn inaugurele rede uit getiteld ‘Steeds meer zorg, een betaalbare oplossing’.

Hij bespreekt het vraagstuk van de betaalbaarheid van onze zorg. Gereguleerde competitie en betaalbare zorg kunnen prima samen gaan, zoals de laatste paar jaar hebben laten zien. Voor de langere termijn moet echter nog veel gebeuren. De vertraging van de uitgavengroei komt vooral tot uiting in de stagnatie van zorgvolume en dat heeft zijn grenzen. De kosten per patiënt/cliënt blijven stijgen en lijken aan de hoge kant. Er is bovendien weinig bewijs dat zorgverzekeraars en zorgkantoren echt actief inkopen en significante hoeveelheden middelen verschuiven naar de betere aanbieders.

Bovenstaande combinatie vormt op termijn geen duurzame oplossing voor de betaalbaarheid van de gezondheidszorg. Jeurissen presenteert een aantal opties waarmee beleidsmakers deze uitdagingen kunnen aanpakken. Deze moeten in samenhang worden bezien. Complexiteit en de veelvoudige oorzaken van dit vraagstuk vragen namelijk om een stevige en werkelijk integrale aanpak om duurzame oplossingen voor de lange termijn te creëren.

De oratietekst is hier te downloaden of bekijk de opname:
Oratie Patrick Jeurissen

Mini-invitational conference

Ethiek van de betaalbaarheid van zorg - Burgers betrekken bij vaststellen verzekerde pakket

Nadenken over betaalbare gezondheidszorg begint bij het besef dat je iedere zorg-euro maar één keer kunt besteden. Aan de discussie hoe die euro het beste besteed kan worden, zitten belangrijke ethische aspecten. Rechtvaardigheid, solidariteit, rentmeesterschap en andere principes spelen hierbij een belangrijke rol. In dit ochtend-symposium staat de vraag centraal hoe we burgers nog meer bij dit proces kunnen betrekken, wat houdingen van burgers in dezen zijn, maar ook of het betrekken van burgers bij pakketkeuzes wel wenselijk is.*

* Interesse in deze activiteit? Maak dit kenbaar via info@Celsusacademie.nl

3e Celsus Invitational Conference

Met aansluitend de oratie van Patrick Jeurissen

'Steeds meer zorg, een betaalbare oplossing?'

Deelname aan het congres is op uitnodiging.
Programma Invitational Conference (onder voorbehoud).

Heeft u geen uitnodiging ontvangen voor de conferentie en toch belangstelling om deel te nemen?
Neem dan contact met ons op via info@Celsusacademie.nl

Lees hier het bericht van de benoeming van Patrick Jeurissen. 

Aanmelden oratie

Celsus Winteracademie succesvolle 3e editie

Voor de derde keer op rij organiseerde de Celsus academie samen met de Rijksacademie voor Financiën, Economie en Bedrijfsvoering een Winteracademie over de betaalbaarheid van de zorg. Dat de Celsus Winteracademie een succes was blijkt uit zowel de overweldigende opkomst als de positieve evaluatie door de deelnemers. Vooral de bijdragen vanuit de praktijk, zoals de gemeente, zorgverzekeraar en patiënt, werden gewaardeerd.

Aan deze Winteracademie deden 20 rijksambtenaren mee, afkomstig uit verschillende organisaties en ministeries, zoals de ministeries van VWS, van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, van Veiligheid en Justitie en van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de Nederlandse Zorgautoriteit, gemeente Den Haag, Algemene Rekenkamer en de Tweede Kamer. Daarnaast participeerden namens Celsus een wetenschappelijk onderzoeker en een medisch specialist in opleiding. 

"Dat mijn patiëntengroep (de ouderen) een grote rol speelt in de zorgkosten wist ik al wel, maar door de Winteracademie heb ik veel meer inzicht gekregen in waar 'm dat in zit."

(Medisch specialist ouderengeneeskunde in opleiding, Radboudumc)

Verdeeld over vier dagen werden de deelnemers meegenomen in verschillende presentaties over de betaalbaarheid van de zorg in relatie tot onze gezondheid, in relatie tot de veranderingen in ons zorgstelsel en het wettelijke kader, en in relatie tot de kwaliteit van de zorg. Inhoudelijke bijdragen werden geleverd door hoogleraren en onderzoekers van de Universiteit van Tilburg, Maastricht, Radboud (Nijmegen) en Amsterdam. Bijdragen vanuit de praktijk bestonden uit ervaringen van beleidsmakers van enkele gemeenten, een zorgverzekeraar en patiënten, met zowel persoonlijke ervaringen met de GGZ als een beleidsvisie vanuit het patiëntenperspectief door een patiëntenvereniging.   

“Een veelomvattende stand van zaken op het terrein van zorg en gezondheid, met oog voor de nieuwste ontwikkelingen en voor de checks en balances en mechanismen. Inzichten over zorg en gezondheid die ook betekenis hebben voor andere beleidsterreinen.”

(Coördinerend beleidsmedewerker, ministerie van BZK)

De Winteracademie werd op 18 februari afgesloten met een symposium over bestuurlijke innovaties en betaalbaarheid. Dit symposium werd door bijna 80 bezoekers bezocht. Het symposium werd geopend door de programmaleider van de Celsus academie Patrick Jeurissen met een bijdrage over de implementatie van veranderingen op systeemniveau. Andere sprekers waren Erik Gerritsen, de huidige Secretaris Generaal (SG) van VWS, over opschaling van succesvolle innovaties: “niet zomaar uitrollen, teams moeten inrollen en het wiel ook zelf uitvinden”. De voormalige SG en thans voorzitter van de Raad van Bestuur van het Radboudumc Leon van Halder over innovatieve, duurzame en betaalbare zorg “de patiënt overal bij betrekken, de patiënt is vertrek- én eindpunt”. Als ook de wethouder van de gemeente Haarlemmermeer Tom Horn over veranderingen en innovaties op gemeente niveau “draai de rollen om: leg het initiatief bij burgers en zie als overheid je rol als die van participerende overheid”. 

Met een 7,7 als algemeen eindoordeel werd de opleiding hoog gewaardeerd. De vele suggesties (o.a. “nog meer gericht op de praktijk”; “meer informatie over prikkels in de markt”) en verbeterpunten (o.a. “betere digitale leeromgeving”; “niet alleen een digitale leeromgeving”) nemen we graag mee naar de volgende editie in 2017. 

Meer informatie over de Winteracademie via info@celsusacademie.nl.

NIEUW: Online cursus Betaalbaarheid en kwaliteit van zorg

 
 
Hoe kunt u als medisch specialist of aios effectief deelnemen aan de discussie over kwaliteit in relatie tot de bekostiging van zorg?

Dit leert u in een nieuwe online cursus die de Celsus academie in samenwerking met de Academie voor medisch specialisten en Elevate Health heeft ontwikkeld.
Een gevarieerde online training met een mix aan leervormen die u qua tijdsindeling veel flexibiliteit biedt.
Klik hier voor de uitgebreide cursusbrochure met meer achtergrondinformatie.

Online cursus betaalbaarheid en kwaliteit van zorg

Voor medisch specialisten en aios

'Bij focus op kosten daalt de kwaliteit;
bij focus op kwaliteit dalen de kosten.'

Deze stelling maakt duidelijk dat artsen de leiding moeten nemen in de discussie over kwaliteit in relatie tot de bekostiging van zorg, opdat zij niet worden geregeerd door de boekhouders. In deze cursus kijken we naar waarom het zorgstelsel is zoals het is, hoe het werkt en hoe de medisch specialist invloed kan uitoefenen op de betaalbaarheid van de zorg.

Aan de hand van cases, animaties en artikelen kijken we naar de rollen van de zorgverzekeraar, de overheid, de patiënt en de medisch specialist.

E-learning
Om het u zo gemakkelijk mogelijk te maken bieden we deze cursus online aan. Dat wil zeggen een beetje ‘blended’, want er zit ook een face-to-face-sessie aan het eind in. De cursus omvat een combinatie van verschillende vormen van kennisoverdracht, het uitvoeren van opdrachten en debat met docenten en tussen de cursisten onderling. In de digitale leeromgeving communiceren cursisten met elkaar en vragen zo nodig hulp aan begeleiders. De debatten worden begeleid door een e-moderator. Doordat cursisten op de door hen gewenste momenten kunnen inloggen en kunnen deelnemen aan de cursusopdrachten en de discussies biedt deze cursus veel flexibiliteit.

Programma
Het programma bestaat uit vier modules, die op verschillende momenten in de tijd starten.

Module 1: Het Nederlandse zorgstelsel
Module 2: Kwaliteit en toegevoegde waarde
Module 3: Kosten en bekostiging
Module 4: Toegevoegde waarde in de eigen praktijk

De cursus wordt afgesloten met een debatbijeenkomst onder leiding van een ervaren bestuurder. Tijdens deze bijeenkomst komt de kennis uit alle modules bij elkaar en leert u om zich als volwaardige gesprekspartner op te stellen in discussies over betaalbaarheid en kwaliteit van de zorg.

Samenwerkingspartners
Deze online cursus is ontwikkeld door drie partijen:

Meer informatie en inschrijven
Gedetailleerde praktische informatie vindt u op de website van Elevate Health. U kunt u zich daar ook inschrijven.

Brochure
Via deze link vindt u de uitgebreide cursusbrochure met meer achtergrondinformatie.

Winteracademie economie en beleid 2016


Betaalbaarheid in perspectief van het Nederlandse zorgstelsel

Startdatum: 1 februari 2016.
De opleiding wordt op 18 februari afgesloten met een congres.
Doelgroep: rijksambtenaren  

De Winteracademie is ook in 2016 gewijd aan de problematiek van de betaalbaarheid van het Nederlandse zorgstelsel. De opleiding wil de deelnemers meer inzicht geven in deze problematiek vanuit de praktijk, de wetenschap en het beleid. De Winteracademie biedt tevens een podium om zelf in discussie te gaan over de verschillende onderwerpen die aan bod komen. Colleges en presentaties hebben een interactief karakter. Lees meer en meld je hier aan.

Verwacht in 2016 online master course over de betaalbaarheid van de zorg

De gezondheidszorg verandert snel op medisch en organisatorisch vlak. Marktwerking, een veranderend zorgsysteem, nieuwe eisen van toezichthouders, mondige patiënten, nieuwe aanbieders zoals ZBCs, zorginkoop etc. hebben invloed op de omgeving waarin zorgprofessionals werken. Van de zorgprofessional wordt verwacht dat hij een volwaardig gesprekspartner is van patiënten, managers, beleidsmakers en zorgverzekeraars. De Celsus academie wil met deze online cursus zorgprofessionals opleiden tot een goede gesprekspartner.

De doelgroep bestaat in eerste instantie uit medisch specialisten en met name jongere artsen (in opleiding) die behoefte hebben aan informatie op het gebied van de financiering van de zorg in Nederland en vraagstukken over de betaalbaarheid van de zorg.

Behalve het aanbieden van informatie over deze onderwerpen zal de online cursus ook voorzien in onderlinge discussie tussen de cursisten over de rol die medisch specialisten kunnen hebben om zelf invloed uit te kunnen oefenen op betaalbaarheid.

Houd onze website in de gaten voor verdere aankondigingen! Of meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Hoge zorgkosten 10 december 2015

Because that’s where the money is

In de aan-tafel-sessie van donderdag 10 december 2015 presenteerde Joost Wammes over zijn promotieonderzoek voor de Celsus academie naar patiënten/verzekerden met hoge zorgkosten. Het onderzoek is gestart vanuit de wetenschap dat zorgkosten sterk geconcentreerd zijn onder een beperkt aantal patiënten of verzekerden met hoge zorgkosten. Uit de Celsus analysen blijkt dat de top-1% van verzekerden met hoogste zorgkosten verantwoordelijk zijn voor ongeveer een kwart van de ZVW-zorgkosten, de top-5% voor ongeveer de helft van de ZVW-zorgkosten.

Het gevolg van deze concentratie van zorgkosten is duidelijk: gerichte activiteiten op een select aantal patiënten/verzekerden bieden de mogelijkheid voor grote kostenbesparingen, temeer uit Amerikaans onderzoek blijkt dat juist onder deze populatie de kwaliteit van zorg en hiermee kwaliteit van leven en overleving verbeterd zouden kunnen worden. Tijdens de aan-tafel-sessie is allereerst besproken hoe in de VS en Canada dit ‘follow the money’ of ‘hot spotting’ strategie wordt toegepast en wat hier wetenschappelijk over beschreven is. Duidelijk is dat de strategie veel potentie biedt, ook voor Nederland, maar dat er ook nog veel onduidelijkheden zijn over hoe dit in te vullen.

Het Amerikaans onderzoek heeft aangetoond dat voor een succesvolle interventie of beleid het van belang is de ‘local care needs’ zo goed mogelijk in kaart te brengen. Celsus heeft dit de afgelopen jaren voor Nederland in kaart gebracht op basis van declaratiegegevens. Het doel van dit onderzoek is dan ook de karakteristieken, zorggebruik en gerelateerde mechanismen te begrijpen en in kaart te brengen. Zorg in het laatste levenseinde en hele dure zorgvoorzieningen - zoals nierdialyse, transplantatiegeneeskunde, dure geneesmiddelen, intensive care – blijken maar voor een beperkt deel de scheve verdeling van zorgkosten te verklaren.

ATS Hoge zorgkosten 20151210 


Deelnemers 

Linda Hilhorst (MinVWS)
Rafael Lizanzu (MinVWS)
Patrick Kruger (MinVWS)
Margoleen Honcoop  (MinVWS)
Paul Gill  (MinVWS)
Roy van Egmond (MinVWS)
Karel-Peter Compagnje (Celsus academie)
Rob Haeck  (MinVWS)
Willem de Haan  (MinVWS)
Margriet Germing  (MinVWS)
Anne de Rooij  (MinVWS)
Robert Segaar  (MinVWS)
Patrick Jeurissen  (Celsus academie / MinVWS)


Reacties deelnemers 


Doel aantafelsessies Om de ogenschijnlijk gescheiden werelden van beleid, onderzoek en praktijk te verbinden, een van de doelstellingen van het Celsusprogramma, worden jaarlijks vijf aan-tafel-sessie georganiseerd tussen de beleidsmedewerkers van VWS en de onderzoekers van Celsus rondom een actueel praktijkthema over betaalbaarheid van zorg.

Uit het veld worden steeds relevante (wetenschappelijke) sprekers uitgenodigd die aanvullend informeren over het geselecteerde thema. Vervolgens wordt verdieping gezocht middels discussie en stilgestaan bij achtergronden, keuzes en evidentie voor beleidsmaatregelen voor specifieke betaalbaarheidvraagstukken. Door beleidsrelevantie van ontwikkelde kennis/kennisontwikkeling te verhelderen en beleidsvragen te verduidelijken naar onderzoeksdoelen wordt de aansluiting van beleid en onderzoek met input uit de praktijk geborgd.

Draagvlak, interactie, reflectie en netwerken ten aanzien van betaalbaarheidvraagstukken zijn kernbegrippen voor de aan-tafel-sessies. Heb je belangstelling in deelname aan deze aantafelsessie, neem dan contact op met dr. Hilly Calsbeek.

Medicalisering en de context van zorg 19 november 2015

Deze kennis aantafel sessie ging over Medicalisering.
Wieteke van Dijk presenteerde een tweeluik o.b.v. haar promotieonderzoek naar de relatie tussen medicalisering, zorgvraag  en zorgkosten. Haar presentaties gingen over '(De)medicalisering' en 'Context van zorg'. De eerste presentatie maakte duidelijk dat er veel vragen zijn over de definiëring van het begrip medicalisering. Geconcludeerd werd dat er niet één definitie is en dat we medicalisering beter als een continuüm kunnen bekijken, van ‘Making medical’ tot ‘Social control’. In het tweede uur ging Wieteke, aan de hand van het werk van Gilbert Welsh, in op de motto’s 'Baat het niet dan schaadt het niet'en 'Sooner is always better'. Welsh boek ‘Less medicine, more health’ laat zien dat dit niet altijd waar is.  


Deelnemers 

De deelnemers van deze aantafesessie waren:
IQ healthcare/extern: Wieteke van Dijk, Hilly Calsbeek, Floris Vlaanderen, Marjan Faber.
VWS: Patrick Jeurissen, Cees Vos, Linda Hilhorst, Aafje Krug (directie Jeugd, vz. werkgroep medicalisering), Willem de Haan (VWS-directie Zorgverzekeringen), Anneke Sellis (VWS-directie VGP), Marjolijn Blom (VWS-RVS), Atty Bruins (VWS-directie Jeugd), Sabina Postma VWS-directie PG), Peter Engelfriet, (Gezondheidsraad), Aafje Krug (VWS-directie Jeugd), Gwen Soete (Gezondheidsraad), Mady Samuels (VWS-dir GMT).


Reacties deelnemers 

'Interessante bijeenkomst, al staat het iets verder van mijn werkpraktijk af (pakketbeheer en vergoedingen).
Wat ik wel merkte is dat de definitie lastig vast te stellen is. Vraag die bij mij opkomt is of je een werkbare/ praktische definitie moet gebruiken of een hele strakke/ rigide wetenschappelijke definitie. Denk dat afhankelijk van het doel hier een duidelijke keuze in gemaakt moet worden en dat hier ook de grootste winst te behalen valt.' 
Willem de Haan, Directie Zorgverzekeringen, Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

'Boeiende bijeenkomst met mooie en verhelderende presentaties van Wieteke over een onderwerp dat leeft. Door de vorm van de bijeenkomst was er ook volop gelegenheid tot discussie.'
Peter Engelfriet, Gezondheidsraad


Doel aantafelsessies Om de ogenschijnlijk gescheiden werelden van beleid, onderzoek en praktijk te verbinden, een van de doelstellingen van het Celsusprogramma, worden jaarlijks vijf aan-tafel-sessie georganiseerd tussen de beleidsmedewerkers van VWS en de onderzoekers van Celsus rondom een actueel praktijkthema over betaalbaarheid van zorg.

Uit het veld worden steeds relevante (wetenschappelijke) sprekers uitgenodigd die aanvullend informeren over het geselecteerde thema. Vervolgens wordt verdieping gezocht middels discussie en stilgestaan bij achtergronden, keuzes en evidentie voor beleidsmaatregelen voor specifieke betaalbaarheidvraagstukken. Door beleidsrelevantie van ontwikkelde kennis/kennisontwikkeling te verhelderen en beleidsvragen te verduidelijken naar onderzoeksdoelen wordt de aansluiting van beleid en onderzoek met input uit de praktijk geborgd.

Draagvlak, interactie, reflectie en netwerken ten aanzien van betaalbaarheidvraagstukken zijn kernbegrippen voor de aan-tafel-sessies. Heb je belangstelling in deelname aan deze aantafelsessie, neem dan contact op met dr. Hilly Calsbeek.

Oncologie (deel II) 23 juni 2015

Deze aantafelsessie is het tweede deel van een tweeluik over oncologie. In dit tweede deel komt de indicatiestelling aan bod; Hoe komt de besluitvorming voor behandeling tot stand? Welke patiënten komen in aanmerking voor de veelal zware behandelingen? Wat weten we over over- of onderbehandeling? De presentatie op deze bijeenkomst wordt verzorgd door  Nelleke Ottevanger (internist - oncoloog in het Radboudumc).  

Tijdens deze middag is gesproken over welke patiënten in aanmerking komen voor de veelal zware behandelingen. Dit is over het algemeen niet heel transparant en er is waarschijnlijk veel variatie tussen ziekenhuizen. Nelleke Ottevanger liet zien hoe het besluitvormingsproces voor mensen met de diagnose kanker eruit ziet in het Radboudumc. M.b.v. een risicoprofileringsinstrument (Adjuvant!Online) worden gezamenlijk keuzes gemaakt voor de behandeling. Uit onderzoek in meerdere ziekenhuizen in Nederland blijkt dat bij een derde van de multidisciplinaire overleggen een huisarts aanwezig is, soms samen met een patiënt. Aanwezigheid van zowel de huisarts als de patiënt zou ideaal zijn maar is niet altijd te verwezenlijken.

Mariëlle Hendriks laat zien dat er naast Adjuvant!Online (in Nederland de ‘gouden standaard’) ook een ander hulpmiddel (Predict) is dat het keuzeproces voor vervolgbehandeling kan ondersteunen. Predict wordt toegepast in de UK. Uit haar afstudeeronderzoek blijkt echter dat beide instrumenten verschillende uitkomsten laten zien. Predict indiceert mindere zware chemokuren, met op het eerste gezicht betere resultaten. Onderzoek op de lange termijn naar de werkelijke tienjaarsoverleving is nodig om uit te wijzen welk instrument het beste past bij de patiëntenpopulatie in ons land.

Uit de discussie blijkt dat het nog weinig transparant is in hoeverre we mensen met kanker onderbehandelen of overbehandelen. In ieder geval helpt gezamenlijke besluitvorming (shared decision making) patiënten en artsen om goed te kunnen kiezen tussen behandelen of niet behandelen.

Voor het programma van 23 juni 2015 klik hier.

De eerste bijeenkomst had als thema: Netwerkzorg voor mensen met kanker of genezen van kanker' en vond plaast op 7 mei 2015. Klik hier voor meer informatie.


Deelnemers
De deelnemers van deze aantafesessie waren:
Nelleke Ottevanger (internist-oncoloog Radboudumc) - Mariëlle Hendriks-Verhoeven (verpleegkundig specialist in opleiding, HAN-MANP en  Ziekenhuis Bernhoven) - Hilly Calsbeek (IQ healthcare Radboudumc) -  Marit Tanke (IQ healthcare Radboudumc)  - Gert Westert (IQ healthcare Radboudumc) - Floor PloosvanAmstel (verpleegkundig expert en case-manager bij medische oncologie, Radboudumc en promovendus Lastmeter Oncologie) - Cees Vos (VWS) -  Linda Hilhorst (VWS) - Frank Flier (VWS, directie Medische Technologie) - Marlijn Althuizen (IGZ) - Jan Maarten van den Berg (IGZ) - Joke Korevaar (NIVEL).


Reacties deelnemers niet beschikbaar.


Doel aantafelsessies Om de ogenschijnlijk gescheiden werelden van beleid, onderzoek en praktijk te verbinden, een van de doelstellingen van het Celsusprogramma, worden jaarlijks vijf aan-tafel-sessie georganiseerd tussen de beleidsmedewerkers van VWS en de onderzoekers van Celsus rondom een actueel praktijkthema over betaalbaarheid van zorg.

Uit het veld worden steeds relevante (wetenschappelijke) sprekers uitgenodigd die aanvullend informeren over het geselecteerde thema. Vervolgens wordt verdieping gezocht middels discussie en stilgestaan bij achtergronden, keuzes en evidentie voor beleidsmaatregelen voor specifieke betaalbaarheidvraagstukken. Door beleidsrelevantie van ontwikkelde kennis/kennisontwikkeling te verhelderen en beleidsvragen te verduidelijken naar onderzoeksdoelen wordt de aansluiting van beleid en onderzoek met input uit de praktijk geborgd.

Draagvlak, interactie, reflectie en netwerken ten aanzien van betaalbaarheidvraagstukken zijn kernbegrippen voor de aan-tafel-sessies. Heb je belangstelling in deelname aan deze aantafelsessie, neem dan contact op met dr. Hilly Calsbeek.

Oncologie (deel I) 7 mei 2015

De presentatie op deze bijeenkomst wordt verzorgd door Dr. Rosella Hermens.
Deze aantafelsessie is het eerste deel van een tweeluik over oncologie en heeft als thema: netwerkzorg voor mensen met kanker of genezen van kanker. Centrale vraag is wat is optimale zorg voor mensen met kanker en mensen die genezen zijn van kanker? Wat zijn klachten van ex-patiënten? Hoe ziet het zorgtraject eruit voor beide groepen patiënten? Hoe kunnen we de oncologiezorg verbeteren?

Tijdens deze middag is gesproken over het zorgtraject voor mensen met kanker en mensen die genezen zijn van kanker, met name over de nazorg. Veel mensen die genezen zijn van kanker houden vaak fysieke (rest)klachten na hun behandeling en hebben daarnaast behoeft aan psychosociale zorg. Probleem is dat de huisarts vaak over onvoldoende kennis beschikt en de informatie-uitwisseling en dossierdeling onvoldoende gebeurt. Patiënten bezoeken zodoende het ziekenhuis terwijl zorg in de eerste lijn en dichtbij huis beter zou passen.

Met het adviesrapport 'Naar nieuwe zorg en zorgberoepen: de contouren' (10 april j.l.) nog vers in het geheugen wordt er gediscussieerd over ‘netwerkzorg’. In de zorg voor mensen met kanker (of genezen van kanker) blijkt dit redelijk complex: per tumortype zijn er verschillende netwerken, het ontbreekt aan een financieringsstructuur en een verantwoordelijkheidsstructuur (wat kan bijvoorbeeld een ketencoördinator doen?). Uit onderzoek blijkt dat richtlijnen, ook al zijn ze door de beroepsgroep zelf opgesteld, slecht worden nageleefd.  De kwantiteit en kwaliteit van overdrachten tussen de zorgverleners in een keten blijft een dankbaar onderzoeksthema.

Voor het programma op 7 mei 2015 klik hier.

In het tweede deel dat als aantafelsessie zal plaatshebben op 23 juni 2015 komt de indicatiestelling aan bod, hoe komt de besluitvorming voor behandeling tot stand? Welke patiënten komen in aanmerking voor de veelal zware behandelingen? Wat weten we over over- of onderbehandeling?


Deelnemers
De deelnemers van deze aantafesessiel waren:
Jan Maarten van den Berg (IGZ) - Marlijn Althuizen (IGZ) - Charlotte van Iperen (IGZ) - Marit Tanke (Celsus academie) - Gert Westert (IQ healthcare) - Evert Jan van Asselt (VWS) - Wieteke van Dijk (Celsus academie) - Najla van Veen (Celsus academie) - Joke Korevaar (NIVEL)
Cees Vos (VWS) - Hilly Calsbeek (Celsus academie) - Rosella Hermens (IQ healthcare) - Nelleke Ottevanger (Radboudumc) - Caspar Lombaers (VWS)


Reacties deelnemers
'Boeiende uitwisseling tussen wetenschappers van IQ health care, medici en beleidsmakers van VWS over oncologische zorg in Nederland. Niemand heeft een totaalbeeld. De uitwisseling van kennis vergroot het inzicht en brengt werelden bij elkaar. Dat biedt perspectief.'
Evert-Jan van Asselt, VWS, Directie Macro-Economische Vraagstukken en Arbeidsmarkt (MEVA)


Doel aantafelsessies
Om de ogenschijnlijk gescheiden werelden van beleid, onderzoek en praktijk te verbinden, een van de doelstellingen van het Celsusprogramma, worden jaarlijks vijf aan-tafel-sessie georganiseerd tussen de beleidsmedewerkers van VWS en de onderzoekers van Celsus rondom een actueel praktijkthema over betaalbaarheid van zorg.

Uit het veld worden steeds relevante (wetenschappelijke) sprekers uitgenodigd die aanvullend informeren over het geselecteerde thema. Vervolgens wordt verdieping gezocht middels discussie en stilgestaan bij achtergronden, keuzes en evidentie voor beleidsmaatregelen voor specifieke betaalbaarheidvraagstukken. Door beleidsrelevantie van ontwikkelde kennis/kennisontwikkeling te verhelderen en beleidsvragen te verduidelijken naar onderzoeksdoelen wordt de aansluiting van beleid en onderzoek met input uit de praktijk geborgd.

Draagvlak, interactie, reflectie en netwerken ten aanzien van betaalbaarheidvraagstukken zijn kernbegrippen voor de aan-tafel-sessies.
Heb je belangstelling in deelname aan deze aantafelsessie, neem dan contact op met dr. Hilly Calsbeek.

 

 

 

Transparantie 5 maart 2015

Op 5 maart vond de eerste Celsus ‘aantafelsessie’ van 2015 plaats. Op het programma stond ‘Transparantie in de zorg’, tevens het VWS-thema van dit jaar. Er is grote behoefte aan transparantie in de zorg. Transparantie van kwaliteit maakt het mogelijk dat patiënten en verwijzers kunnen kiezen waar patiënten behandeld worden, dat zorgverzekeraars gedifferentieerd contracten kunnen afsluiten en dat zorgverleners feedback krijgen op datgeen waar ze goed in zijn en waar zij nog kunnen verbeteren.

Er is inmiddels veel geïnvesteerd in transparantie van kwaliteit en er zijn veel kwaliteitsindicatoren ontwikkeld waarmee informatie over kwaliteit beschikbaar is gemaakt. Hoe goed en betrouwbaar is deze kwaliteitsinformatie? En op welke manier wordt deze informatie gebruikt in het keuzegedrag?

In deze aan-tafel-sessie gingen we hierover in gesprek aan de hand van een presentatie door dr. Jozé Braspenning (IQ healthcare, NFU-expertisecentrum Kwaliteitsregistratie).

 


Deelnemers
De deelnemers aan tafel waren: Jozé Braspenning (spreker, IQ healthcare, NFU-expertisecentrum Kwaliteitsregistratie), Arna van Doorn-Klomberg (promovenda, Hogeschool Arnhem-Nijmegen), Nicole Ketelaar (promovenda, Hogeschool Saxion), Niek Stadhouders (promovendus, Celsus academie), Hilly Calsbeek (coördinator kennisdisseminatie en onderwijs, Celsus academie), Uriëll Malanda (KiesBeter, Zorginstituut), Carla Bakker (NFU, expertisecentrum Kwaliteitsregistratie), Loek Stokx (RIVM), Patrick Jeurissen (VWS, dir. MEVA, programmaleider Celsus academie), Linda Hilhorst (VWS, dir. MEVA), Toos te Brake (VWS, dir. Markt & Consument), Margaret Hof (VWS, dir. Markt & Consument ), Nico de Neeling (Gezondheidsraad), Leida Lamers (VWS, dir. Fin. Ec. Zaken), Maarten van der Wagt (EZ, afd. algemene politiek, portefeuille Zorg), Yvette van Loon (VWS, dir. MEVA) en Robert Segaar (VWS, dir. CZ).


Reacties deelnemers
“Tijdens de aan tafel sessie over transparantie in de zorg van 5 maart 2015 is vanuit een brede invalshoek de meerwaarde van transparantie voor de kwaliteit van zorg besproken, er zijn ook kritische kanttekeningen geplaatst en aandachtspunten zijn benoemd om transparantie in de zorg optimaal te kunnen inzetten. Hierdoor is het voor mij een zinvolle bijeenkomst geweest waaruit ik praktisch toepasbare kennis meeneem voor mijn werk.”
Margaret Hof, Senior beleidsmedewerker VWS, Directie Markt en Consument.

'Nog niet helemaal thuis in het onderwerp schoof ik, op een van mijn eerste werkdagen binnen het departement, met plezier aan bij de kennis aan tafelsessie over transparantie in de zorg. Ik vond het inspirerend om de verschillende oogpunten en vooral de verschillende struikelblokken van directies, organisaties en ministeries te zien. Daar waar EZ voornamelijk de economische bril op had, liepen anderen vast bij een (ethische en sociale) discussie over het kiezen en meten van indicatoren. Het viel me dan ook op dat er snel op detailniveau gediscussieerd werd, terwijl de meningen op de hoofdlijnen ook nog (ver) uiteen liepen. Al met al, een goede en leuke manier om beleid, wetenschap en andere kennis met elkaar in contact te laten komen en op een informele manier te onderzoeken waar daadwerkelijk de knelpunten zitten.'
Yvette van Dam, VWS, Directie Macro-Economische Vraagstukken en Arbeidsmarkt


Doel aantafelsessies
Om de ogenschijnlijk gescheiden werelden van beleid, onderzoek en praktijk te verbinden, een van de doelstellingen van het Celsusprogramma, worden jaarlijks vijf aan-tafel-sessie georganiseerd tussen de beleidsmedewerkers van VWS en de onderzoekers van Celsus rondom een actueel praktijkthema over betaalbaarheid van zorg.

Uit het veld worden steeds relevante (wetenschappelijke) sprekers uitgenodigd die aanvullend informeren over het geselecteerde thema. Vervolgens wordt verdieping gezocht middels discussie en stilgestaan bij achtergronden, keuzes en evidentie voor beleidsmaatregelen voor specifieke betaalbaarheidvraagstukken. Door beleidsrelevantie van ontwikkelde kennis/kennisontwikkeling te verhelderen en beleidsvragen te verduidelijken naar onderzoeksdoelen wordt de aansluiting van beleid en onderzoek met input uit de praktijk geborgd.

Draagvlak, interactie, reflectie en netwerken ten aanzien van betaalbaarheidvraagstukken zijn kernbegrippen voor de aan-tafel-sessies.

Archief Aantafelsessies 2014

Om de ogenschijnlijk gescheiden werelden van beleid, onderzoek en praktijk te verbinden, een van de doelstellingen van het Celsusprogramma, worden jaarlijks vijf aan-tafel-sessie georganiseerd tussen de beleidsmedewerkers van VWS en de onderzoekers van Celsus rondom een actueel praktijkthema over betaalbaarheid van zorg.

Uit het veld worden steeds relevante (wetenschappelijke) sprekers uitgenodigd die aanvullend informeren over het geselecteerde thema. Vervolgens wordt verdieping gezocht middels discussie en stilgestaan bij achtergronden, keuzes en evidentie voor beleidsmaatregelen voor specifieke betaalbaarheidvraagstukken. Door beleidsrelevantie van ontwikkelde kennis/kennisontwikkeling te verhelderen en beleidsvragen te verduidelijken naar onderzoeksdoelen wordt de aansluiting van beleid en onderzoek met input uit de praktijk geborgd.

Draagvlak, interactie, reflectie en netwerken ten aanzien van betaalbaarheidvraagstukken zijn kernbegrippen voor de aan-tafel-sessies.


Thema’s in 2014

11 nov 2014 Taakherschikking
Programma
Verslag

5 nov 2014 Aansluiting Celsus en VWS & diverse onderwerpen
De activiteiten en output van Celsus over 2014 worden gepresenteerd en aanvullend een eerste gezamenlijke verkenning van diverse onderwerpen:

   o persoonsgerichte zorg,
   o oncologie,
   o medisch specialisten in loondienst
   o regiobudgetten.

Rode draad in deze aan-tafel-sessie is hoe komt gegenereerde kennis bij de juiste VWS-ers. Het thema betaalbaarheid loopt immers door alle thema’s en over regeerperiodes heen. Het doel van Celsus is om een onafhankelijk kennisplatform te bieden en terugkoppeling te geven over bestaande kennis, evidentie, stakeholders, cultuur en gedrag.

23 sept 2014 Uitkomsten- en prestatiebekostiging
Inleidende presentatie door dr. Rudy Douven (CPB) en dr. Jeroen Struijs (RIVM)

1 jul 2014 Zelfmanagement
Inleidende presentatie door dr. Marjan Faber (IQ healthcare).

26 mrt 2014 Praktijkvariatie
Inleidende presentatie door Prof. dr. Gert P. Westert (IQ healthcare).

Transparantie 5 maart 2015

5 maart 2015     Transparantie
Op 5 maart had de eerste Celsus ‘aan-tafel-sessie’ van 2015 plaats. Het thema was ‘Transparantie in de zorg’, tevens het VWS-thema van dit jaar. Er is grote behoefte aan transparantie in de zorg. Transparantie van kwaliteit maakt het mogelijk dat patiënten en verwijzers kunnen kiezen waar patiënten behandeld worden, dat zorgverzekeraars gedifferentieerd contracten kunnen afsluiten en dat zorgverleners feedback krijgen op datgeen waar ze goed in zijn en waar zij nog kunnen verbeteren.

Er is inmiddels veel geïnvesteerd in transparantie van kwaliteit en er zijn veel kwaliteitsindicatoren ontwikkeld waarmee informatie over kwaliteit beschikbaar is gemaakt. Hoe goed en betrouwbaar is deze kwaliteitsinformatie? En op welke manier wordt deze informatie gebruikt in het keuzegedrag? In deze aan-tafel-sessie gingen we hierover in gesprek aan de hand van een presentatie door dr. Jozé Braspenning (IQ healthcare, NFU-expertisecentrum Kwaliteitsregistratie).

Deelnemers De deelnemers aan tafel waren: Jozé Braspenning (spreker, IQ healthcare, NFU-expertisecentrum Kwaliteitsregistratie), Arna van Doorn-Klomberg (promovenda, Hogeschool Arnhem-Nijmegen), Nicole Ketelaar (promovenda, Hogeschool Saxion), Niek Stadhouders (promovendus, Celsus academie), Hilly Calsbeek (coördinator kennisdisseminatie en onderwijs, Celsus academie), Uriëll Malanda (KiesBeter, Zorginstituut), Carla Bakker (NFU, expertisecentrum Kwaliteitsregistratie), Loek Stokx (RIVM), Patrick Jeurissen (VWS, dir. MEVA, programmaleider Celsus academie), Linda Hilhorst (VWS, dir. MEVA), Toos te Brake (VWS, dir. Markt & Consument), Margaret Hof (VWS, dir. Markt & Consument ), Nico de Neeling (Gezondheidsraad), Leida Lamers (VWS, dir. Fin. Ec. Zaken), Maarten van der Wagt (EZ, afd. algemene politiek, portefeuille Zorg), Yvette van Loon (VWS, dir. MEVA) en Robert Segaar (VWS, dir. CZ).

Reactie deelnemer 
“Tijdens de aan tafel sessie over transparantie in de zorg van 5 maart 2015 is vanuit een brede invalshoek de meerwaarde van transparantie voor de kwaliteit van zorg besproken, er zijn ook kritische kanttekeningen geplaatst en aandachtspunten zijn benoemd om transparantie in de zorg optimaal te kunnen inzetten. Hierdoor is het voor mij een zinvolle bijeenkomst geweest waaruit ik praktisch toepasbare kennis meeneem voor mijn werk.”
Margaret Hof, Senior beleidsmedewerker VWS, Directie Markt en Consument.

2e Celsus Invitational Conference

Donderdag 23 april 2015
Met als thema 'Kanteling van zorg en de betekenis ervan voor kwaliteit en betaalbaarheid'
Het definitieve programma is beschikbaar.

Aan Tafel Sessies

Om de ogenschijnlijk gescheiden werelden van beleid, onderzoek en praktijk te verbinden, een van de doelstellingen van het Celsusprogramma, worden jaarlijks vijf aan-tafel-sessie georganiseerd tussen de beleidsmedewerkers van VWS en de onderzoekers van Celsus rondom een actueel praktijkthema over betaalbaarheid van zorg.

Uit het veld worden steeds relevante (wetenschappelijke) sprekers uitgenodigd die aanvullend informeren over het geselecteerde thema. Vervolgens wordt verdieping gezocht middels discussie en stilgestaan bij achtergronden, keuzes en evidentie voor beleidsmaatregelen voor specifieke betaalbaarheidvraagstukken. Door beleidsrelevantie van ontwikkelde kennis/kennisontwikkeling te verhelderen en beleidsvragen te verduidelijken naar onderzoeksdoelen wordt de aansluiting van beleid en onderzoek met input uit de praktijk geborgd. 

Draagvlak, interactie, reflectie en netwerken ten aanzien van betaalbaarheidvraagstukken zijn kernbegrippen voor de aan-tafel-sessies.

Thema’s in 2015 

5 maart 2015 - Transparantie
Programma
Verslag

       
Thema’s in 2014

11 nov 2014     Taakherschikking

Programma
Verslag

5 nov 2014       Aansluiting Celsus en VWS & diverse onderwerpen
De activiteiten en output van Celsus over 2014 worden gepresenteerd en aanvullend een eerste gezamenlijke verkenning van diverse onderwerpen:                               

  • persoonsgerichte zorg,                                
  • oncologie,                                
  • medisch specialisten in loondienst                                
  • regiobudgetten.

Rode draad in deze aan-tafel-sessie is hoe komt gegenereerde kennis bij de juiste VWS-ers. Het thema betaalbaarheid loopt immers door alle thema’s en over regeerperiodes heen. Het doel van Celsus is om een onafhankelijk kennisplatform te bieden en terugkoppeling te geven over bestaande kennis, evidentie, stakeholders, cultuur en gedrag.

23 sept 2014       Uitkomsten- en prestatiebekostiging
Inleidende presentatie door dr. Rudy Douven (CPB) en dr. Jeroen Struijs (RIVM)

1 jul 2014            Zelfmanagement
Inleidende presentatie door dr. Marjan Faber (IQ healthcare).

26 mrt 2014        Praktijkvariatie
Inleidende presentatie door Prof. dr. Gert P. Westert (IQ healthcare).

 

 

 

Winteracademie 2015

Hoe bereik je een betaalbare zorg van een goede kwaliteit?

In samenwerking met het Ministerie van VWS organiseert Celsus voor de Rijksacademie voor Financiën, Economie en Bedrijfsvoering, een vierdaagse opleiding over het Nederlandse Zorgstelsel voor beleidsmedewerkers van VWS, EZ, Financiën, Justitie.

De zorguitgaven groeien al jarenlang het hardst van alle overheidsuitgaven. Hoofdvraag is hoe wij de zorg betaalbaar houden en tegelijk van een goede kwaliteit. Wij bezien dit vanuit de praktijk, de wetenschap en het beleid. Tevens biedt de Winteracademie een podium om zelf in discussie te gaan over de verschillende onderwerpen die aan bod komen. Colleges en presentaties hebben een interactief karakter.

Op de eerste dag gaat de aandacht uit naar de zorg en de overheidsfinanciën. Ingegaan wordt bovendien op zowel de kosten als de baten van zorg. Op de tweede dag wordt een aantal aspecten van de problematiek nader uitgediept. Op de derde en vierde dag passeren verschillende manieren de revue om de betaalbaarheid van de zorg te verbeteren. klik hier voor het volledige programma.

Na de opleiding is er een halfdaags congres (donderdagmiddag 12 maart, ontvangst 14:00u), getiteld: ‘Verspilling in de zorg’.

4-daagse opleiding: maandag 2 februari, dinsdag 3 februari, maandag 9 februari en dinsdag 10 februari 2015.

Behoor je niet tot de doelgroep van de winteracademie, maar heb je wel interesse voor het onderwerp? Kijk dan of de Radboud Summerschool iets voor je is.

Verspilling in de zorg

Als afsluiting van het programma van de winteracademie 2015 wordt op 12 maart 2015 het congres 'Verspilling en betaalbaarheid van de zorg, valt er veel geld te besparen zonder kwaliteitsverlies?' georganiseerd (let op dit is een gewijzigde datum!).
Dit congres is ook toegankelijk voor niet-deelnemers van de winteracademie. Aanvullende informatie vindt u op deze website.

Zaalcapaciteit 100 mensen.
Inloop vanaf 14.00 uur. Start 14.30 uur.
Dagvoorzitter: Geert van Maanen (VWS)

Radboud Summerschool

How to Keep Healthcare Sustainable for Every Citizen

10 – 14 August 2015
Radboud Summer School, Nijmegen , The Netherlands

RSS Logo
Course information
Download flyer
The sustainability of healthcare is at the core of the policy agenda in many countries. The combination of aging populations, new expensive technologies, and stretched public budgets forces policymakers, purchasers and hospital administrators to seek solutions to bend-the-curve of the expenses for health care. Since out-of-pocket payments, limitations of the benefit basket and plain cost shaving are unpopular; increasing value without increasing costs is a popular solution.

What are the underlying mechanisms of the growing costs in healthcare? What are the options to stop this growth while still ensuring access and quality of care for every citizen? These are leading questions of this summer course on sustainable healthcare.

During this 5-day course we will take you on a journey that covers the sustainability of different health care systems. We will critically analyse the different policies that are implemented and thus create our own mental model of how to create sustainable healthcare.

During the course you will learn more about the basics of funding and paying for healthcare. We will look at the position of strategies of vested interests, the institutional configuration of health systems and how instruments such as cost-effective analysis work. We will also discuss normative issues in health such as solidarity and medical ethics. Finally, we will explore how politicians try to make policy out of all of these issues.

In this course, academics, policymaking and the practice of medicine come together as your lecturers are experts in the field of sustainable healthcare and how to bridge the gap between science, policymaking and medicine. The lecturers hold positions at different universities, in healthcare services, the Celsus academy for sustainable healthcare, and the Dutch Ministry of Health, Welfare and Sports.

Target group
Master’s students, post docs and professionals working in the field of healthcare.

Course leader
Dr. P.T. (Patrick) Jeurissen, Programme leader of Celsus, Academy for Sustainable Healthcare (IQ healthcare), Chief of Strategy Unit at the Ministry of Health, Welfare and Sports

Course fee €550

Discounts

10% discount for early bird applicants. The early bird deadline is 1 April 2015.
15% discount for students and PhD candidates from Radboud University and partner universities

Social programme
The Radboud Summer School is not just about learning new things, it’s also about meeting new people, doing new things Therefore, we organise a special social programme (free of charge) where participants from all corners of the world and from all different disciplines can meet and have a great time. Included are: a cruise down the river on the pancake boat, a barbecue, and a pub crawl in town

Deadline Application: 1 June 2015 (for this course)
Apply button Summerschool

De evidence based beleidsmaker

In samenwerking met Top Institute for Evidence Based Education Research (TIER) organiseert de Celsus academie de masteropleiding ‘De evidence based beleidsmaker’.

De masteropleiding bestaat uit twee modules (A en B) en een afsluitende thesis over evidence based werken. Na een succesvolle afronding ontvangt de beleidsmaker de mastergraad in Evidence Based Policy and Evaluation. Het is ook mogelijk om afzonderlijke modules te volgen.

Korte inhoud
Bij evidence based beleid laat een beleidsmaker zich inspireren door feiten en niet door veronderstellingen of vooroordelen. Ondanks de vele ideeën voor beleidsvernieuwing is er immers steeds de vraag: wat werkt, wat niet, hoe komt u daarachter en welke vernieuwingen zijn echt effectief en leiden tot meer kwaliteit en beter beleid? Deze vragen vormen het uitgangspunt van de afzonderlijke modules en de bijhorende master.

Doelgroep
De modules Evidence Based Policy and Evaluation maken deel uit van een academisch programma, bedoeld voor beleidsmakers, mensen die werkzaam zijn op het terrein van toezicht, naleving en inspecties en andere medewerkers binnen de publieke sector met relevante werkervaring.

Data De data van module A zijn bekend en vinden plaats in zes blokken.

Blok 1:   Nog geen nieuwe data bekend
Blok 2:   Nog geen nieuwe data bekend
Blok 3:   Nog geen nieuwe data bekend
Blok 4:   Nog geen nieuwe data bekend
Blok 5:   Nog geen nieuwe data bekend
Blok 6:   Nog geen nieuwe data bekend

Meer informatie
Download het pdf-bestand met meer informatie over De Evidence Based Beleidsmaker. U kunt ook terecht op de website van TIER of contact opnemen met Dr. Kristof De Witte. Telefoon: +31 (0)43 38 84 437 e-mail: k.dewitte@maastrichtuniversity> of info@tierweb.nl

 

Openingsconferentie Celsus academie

5 juni 2014
Vond de eerste invitational conference plaats ter gelegenheid van de start van Celsus, academie voor betaalbare zorg. Deze conferentie werd gehouden in het Muntgebouw te Utrecht. We kijken terug op een zeer geslaagde middag. De diapresentaties van Gert Westert en hoofdsprekers Wouter Bos en Rob Dillmann, alsmede een foto-impressie van de conferentie vindt u hieronder. Binnenkort zullen er ook videopresentaties en een kort verslag met take-home messages voor de Celsusthema’s op deze website geplaatst worden.

U kunt contact opnemen met programmaleider Dr. Patrick Jeurissen via info@celsusacademie.nl.

Fotoimpressie

Presentaties
Gert Westert
Wouter Bos
Rob Dillmann

 

Agenda

Er zijn momenteel geen activiteiten gepland.